กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
หน่วยงานในสังกัด
 
สำนักงานรัฐมนตรี
 
สำนักงานปลัดกระทรวง
 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 
กรมงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภายชีวิตคนพิการ
 
กรมกิจการผู้สูงอายุ
 
รัฐวิสาหกิจในสังกัด
 
การเคหะแห่งชาติ
 
สำนักงานธนานุเคราะห์
 
องค์การมหาชนในกำกับ
 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน