กระทรวงการคลัง
 
หน่วยงานในสังกัด
 
สำนักงานรัฐมนตรี
 
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
กรมธนารักษ์
 
กรมบัญชีกลาง
 
กรมสรรพสามิต
 
กรมสรรพากร
 
กรมศุลกากร
 
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
 
รัฐวิสาหกิจในสังกัด
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
 
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 
ธนาคารออมสิน
 
ธนาคารกรุงไทย
 
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 
โรงงานยาสูบ
 
องค์การสุรา
 
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท. : SMC)
 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)
 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย. : TCG)
 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 
โรงงานไพ่