กระทรวงวัฒนธรรม
 
หน่วยงานในสังกัด
 
สำนักงานปลัดกระทรวง
 
กรมการศาสนา
 
กรมศิลปากร
 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 
องค์การมหาชนในสังกัด
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)