กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 
หน่วยงานในสังกัด 
 
 
สำนักงานรัฐมนตรี 
 
 
กรมอุตุนิยมวิทยา 
 
 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
  หน่วยงานในกำกับ 
 
 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 
 
 
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(SIPA) 
 
 
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
 
 
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)