กระทรวงอุตสาหกรรม
 
หน่วยงานในสังกัด
 
สำนักงานรัฐมนตรี
 
สำนักงานปลัดกระทรวง
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 
รัฐวิสาหกิจในกำกับ
 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
หน่วยงานในกำกับ
 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
 
สถาบันเครือข่าย
 
สถาบันไทย - เยอรมัน
 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต
 
สถาบันอาหาร
 
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 
สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ
 
สถาบันยานยนต์
 
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
 
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย