กระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงานในสังกัด
 
สำนักงานรัฐมนตรี
 
สำนักงานปลัดกระทรวง
 
กรมการแพทย์
 
กรมควบคุมโรค
 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
กรมสุขภาพจิต
 
กรมอนามัย
 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
หน่วยงานในกำกับ
 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
รัฐวิสาหกิจในกำกับ
 
องค์การเภสัชกรรม