กระทรวงแรงงาน
 
หน่วยงานในสังกัด
 
สำนักงานรัฐมนตรี
 
สำนักงานปลัดกระทรวง
 
กรมการจัดหางาน
 
กรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 
สำนักงานประกันสังคม