กระทรวงยุติธรรม
 
หน่วยงานในสังกัด
 
สำนักงานรัฐมนตรี
 
สำนักงานปลัดกระทรวง
 
กรมคุมประพฤติ
 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 
กรมบังคับคดี
 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 
กรมราชทัณฑ์
 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 
สำนักงานกิจการยุติธรรม
 
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
 
สำนักงานอัยการสูงสุด
 
สถาบันอนุญาโตตุลาการ
 
เนติบัณฑิตยสภา
 
สภาทนายความ