กระทรวงมหาดไทย
 
หน่วยงานในสังกัด
 
สำนักงานรัฐมนตรี
 
กรมการปกครอง
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง
 
กรมการพัฒนาชุมชน
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
กรมที่ดิน
 
รัฐวิสาหกิจในสังกัด
 
การประปานครหลวง
 
การประปาส่วนภูมิภาค
 
การไฟฟ้านครหลวง
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
องค์การตลาด