กระทรวงพาณิชย์
 
หน่วยงานในสังกัด
 
สำนักงานรัฐมนตรี
 
สำนักงานปลัดกระทรวง
 
กรมการค้าต่างประเทศ
 
การการค้าภายใน
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
 
รัฐวิสาหกิจในสังกัด
 
องค์การคลังสินค้า
 
องค์กรมหาชนในกำกับ
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สวอ. : GIT)
 

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศศป.)

 
องค์กรอิสระ
 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

 

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย