กระทรวงพลังงาน
 
หน่วยงานในสังกัด
 
สำนักงานรัฐมนตรี
 
สำนักงานปลัดกระทรวง
 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 
กรมธุรกิจพลังงาน
 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 
บริษัทมหาชนในกำกับ
 
บริษัท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (กฟผ.)
 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 
องค์กรมหาชนในกำกับ
 
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
 
องค์กรอิสระ
 
คณะกรรมการกำกับการพลังงาน
 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการพลังงาน