กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
หน่วยงานในสังกัด
 
สำนักงานรัฐมนตรี
 
สำนักงานปลัดกระทรวง
 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
กรมควบคุมมลพิษ
 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
 
กรมทรัพยากรธรณี
 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 
กรมทรัพยากรน้ำ
 
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
กรมป่าไม้
 
องค์กรมหาชนและบริษัทในกำกับ
 
องค์การจัดการน้ำเสีย
 
องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)
 
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)