สำนักนายกรัฐมนตรี
 
หน่วยงานในสังกัดที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
 
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 
สำนักงบประมาณ
 
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
หน่วยงานในสังกัดที่ขึ้นตรงต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
สำนักงานปลัดสำนักนายก
 
กรมประชาสัมพันธ์
 
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 
รัฐวิสาหกิจในสังกัด
 
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
 
หน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับ
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย