สำนักพระราชวัง
 
สำนักราชเลขาธิการ
 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ`อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 
ราชบัณฑิตยสถาน
 
สำนักงานตำรวจแห่งชาต