รายละเอียดของชื่อ e-Mail Address ที่จะใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับที่ ชื่อ  -  นามสกุล E-mail
1 นางสาวปภาดา  ฟูรังษีโรจน์ paparda.f@ldd.mail.go.th
2 นายโชตินันท์  เที่ยงสายสกุล chotinan.t@ldd.mail.go.th
3 นางอุษา  อุตสาหกุล u-sa.u@ldd.mail.go.th
4 นายประกอบ  เจริญเวช prakop.c@ldd.mail.go.th
5 นายสมศักดิ์  อิ่มสำราญ somsak.o@ldd.mail.go.th
6 นายสากล  ณ ฤทธิ์ sakol.n@ldd.mail.go.th
7 นายทนง  กนะกาศัย tanong.k@ldd.mail.go.th
8 นายทรงพล  เพ็งผล songpol.p@ldd.mail.go.th
9 นายสัมพันธ์  เสงี่ยมใจ samphan.s@ldd.mail.go.th
10 นางมัทธนา  ชัยมหาวัน matthana.c@ldd.mail.go.th
11 นายชวลิต   หนูจีน chawalit.n@ldd.mail.go.th
12 นายปรีชา  โหนแหยม preecha.h@ldd.mail.go.th
13 นายสมเกียรติ  ทุหา somkiat.t@ldd.mail.go.th
14 นายชรินทร์  เนตรนพรัตน์ charin.n@ldd.mail.go.th
15 นายสุวัฒน์   ธาตุทะนะ suwat.t@ldd.mail.go.th
16 นายสมศักดิ์  ชุมชอบ somsak.c@ldd.mail.go.th
17 นายชัยยงค์  สวมชัยภูมิ chaiyong.s@ldd.mail.go.th
18 นายสรรเสริญ  เจริญศิริ sansern.c@ldd.mail.go.th
19 นายสุริยะ ยืนยง suriya.y@ldd.mail.go.th
20 นายกระสินธุ์  บูรณะเสถียร kyasin.b@ldd.mail.go.th
21 นายสงวน   พรมชาวนา sangnn.p@ldd.mail.go.th
22 นายบุญส่ง ชื่นตา boonsung.c@ldd.mail.go.th
23 นายชัยฤกษ์   อุทาประเสริฐ chairueck.u@ldd.mail.go.th
24 นายเกียรติสกล  โกมลโชติ kiatsakol.k@ldd.mail.go.th
25 นายชาญยุทธ  พลเยี่ยม chanyut.p@ldd.mail.go.th
26 นายอำนาจ  บุญสม amnat.b@ldd.mail.go.th
27 นางนันทพันธ์  แสงทอง nantapan.s@ldd.mail.go.th
28 นายภมรพล  จันทรางศุ phamornphon.c@ldd.mail.go.th
29 นางทองอ่อน  นะเรกุล thong-on.n@ldd.mail.go.th
30 นายวิรัตน์  รัตนวิกรม virat.r@ldd.mail.go.th
31 นายนพดล  จิตจารุวัฒน์ nopadol.j@ldd.mail.go.th
32 นายคำนึง  พิมทา khamnung.p@ldd.mail.go.th
33 นายชาติชาย  ประสาระวัน chatchai.p@ldd.mail.go.th
34 นางสาวนุชจรี  กองพลพรหม nuchjaree.k@ldd.mail.go.th
35 นายเกรียงไกร  ไชยโพธิ์ kreangkrai.c@ldd.mail.go.th
36 นายไชยสิทธิ์  ภูสีสด chaiyasit.p@ldd.mail.go.th
37 นายบุญช่วย  ช่วยระดม boonchuay.c@ldd.mail.go.th
38 นายชัยสิทธิ์  ศรีอักษร chaisit.s@ldd.mail.go.th
39 นายสุรพงษ์   อภิรมยานนท์ surapong.a@ldd.mail.go.th
40 นายวิรัตน์  แสงแก้ว wurat.s@ldd.mail.go.th
41 นายสมถวิล  ปลัดกอง somthawin.p@ldd.mail.go.th
42 นายสุภาพ  เทียมทอง suparp.t@ldd.mail.go.th
43 นายวิชัย  ลิมโพธิ์ทอง wichai.l@ldd.mail.go.th
44 นายอัศนีย์  อึ้งจะนิล assanee.i@ldd.mail.go.th
45 นายชูเกียรติ   คำโสภา chukiat.c@ldd.mail.go.th
46 นางนงนุช  ศรีพุ่ม nongnooch.s@ldd.mail.go.th
47 นายชยุติ  ราชาตัน chayuti.r@ldd.mail.go.th
48 นางสุพัตรา  บุตรพลวง supattra.b@ldd.mail.go.th
49 นายณรงค์  ทองคำกูล narong.t@ldd.mail.go.th
50 นายเจิมศักดิ์  กลั่นเรืองแสง jermsak.k@ldd.mail.go.th
51 นางสาวอลินี  รัตนประทีป aline.r@ldd.mail.go.th
52 นายสมควร   ณ ลำปาง somkuan.n@ldd.mail.go.th
53 นางกัลยา  บุญศิริ kanlaya.b@ldd.mail.go.th
54 นายวัฒนะ  ทรงไตร watana.s@ldd.mail.go.th
55 นายวิชิต  ขันธ์แก้ว vichit.k@ldd.mail.go.th
56 นายสุทธิพงศ์ ชมชื่น sutthipong.c@ldd.mail.go.th
57 นายพิทโยธร  ไวทยาวัฒน์ pitayotron.w@ldd.mail.go.th
58 นายศรีศักดิ์  ธานี srisak.t@ldd.mail.go.th
59 นายสนอง  คำสองสี sanong.k@ldd.mail.go.th
60 นายชาญ  คำใส chang.k@ldd.mail.go.th
61 นายปรุฬห์ริศ  มนปราณีต prarunrit.m@ldd.mail.go.th
62 นายวุฒิ  ฉัตรเท vutti.c@ldd.mail.go.th
63 นายทวี  รัตนรัตน์ tawee.r@ldd.mail.go.th
64 นางสำราญ   แสนศิลา sumran.s@ldd.mail.go.th
65 นายสุริยัน  บุญเรืองยศศิริ suriyan.b@ldd.mail.go.th
66 นายธวัชชัย  กฤตรัชตนันต์ thawachchai.k@ldd.mail.go.th
67 นายคนึง  พงษ์ศรีเจริญสุข kanueng.p@ldd.mail.go.th
68 นายพันมหา  ทองบ่อ punmatta.t@ldd.mail.go.th
69 นายสุนัย  ชูขันธ์ sunai.c@ldd.mail.go.th
70 นายนิคม  ตัณฑวิรุฬห์ nikom.t@ldd.mail.go.th
71 นายสุชล  แก้วเกาะสะบ้า suchon.k@ldd.mail.go.th
72 นายถวิล  มั่งนุ้ย tawin.m@ldd.mail.go.th
73 นายนิกร ภานุรัตน์ nikorn.p@ldd.mail.go.th
74 นายธวัช  กลักทองกร tawat.k@ldd.mail.go.th
75 นายพรชัย  ฉิมมี phonchai.ch@ldd.mail.go.th
76 นายณรงค์   ทองเหล่ narong.t@ldd.mail.go.th
77 นายมงคล  ทองจิบ mongkol.t@ldd.mail.go.th
78 นางบุญนิตย์  มิตรเปรียญ boonnit.m@ldd.mail.go.th
79 นางสมศรี  บุญแก้ว somsri.b@ldd.mail.go.th
80 นางนันทารัตน์  บุญเพ็ชร์ nantharat.b@ldd.mail.go.th
81 นางดวงใจ  สายสังข์ daungjai.s@ldd.mail.go.th
82 นางอารีรัตน์   สีคล้าย arreeratt.s@ldd.mail.go.th
83 นางจรีวรรณ  กรประวัติ chareewan.k@ldd.mail.go.th
84 นางสอางค์ศรี  ยุติธรรมดำรง sa-angsri.y@ldd.mail.go.th
85 นางรัมภาวดี  ไชยสงค์ rampavadee.c@ldd.mail.go.th
86 นางแน่งน้อย  เกตุดี nangnoi.k@ldd.mail.go.th
87 นางกัลยาณี   ก้องสมุทร kalayanee.k@ldd.mail.go.th
88 นางนราณี   ไหสุภา naranee.h@ldd.mail.go.th
89 นายเกรียงศักดิ์  สังวรศิลป์ griengsak.s@ldd.mail.go.th
90 นางสุวรรณา    หงษ์ทอง suwanna.h@ldd.mail.go.th
91 นางภัทยา   เมืองแก้ว pattaya.m@ldd.mail.go.th
92 นางสุนีย์  บุญชู sunee.b@ldd.mail.go.th
93 นางสาวนวลรัตน์  ภุมรินทร์ nualrat.p@ldd.mail.go.th
94 นายศิริ   งามวงศ์ธรรม siri.n@ldd.mail.go.th
95 นางเสริมสุข  กาฬภักดี sermsuk.k@ldd.mail.go.th
96 นางศิริพร  นันทะแสง siriporn.n@ldd.mail.go.th
97 นางสาวพรพรรณ  แสนบุญศิริ phonphan.s@ldd.mail.go.th
98 นางสาวสุดาวรรณ  ไวยเจริญ sudawan.w@ldd.mail.go.th
99 นางสาวปวีณา  เปรมเจริญ paweena.p@ldd.mail.go.th
100 นางสาวนฤมล  ชมแสง narumol.c@ldd.mail.go.th
101 นายอัครศิต   นโรปการณ์ akkharasit.n@ldd.mail.go.th
102 นางสุรีรัตน์   อุดมบุณยลักษณ์ sureerat.u@ldd.mail.go.th
103 นางสาวศิริพรรณ  ทิมทับ siriphan.t@ldd.mail.go.th
104 นางจินดาวรรณ  คำโท(พิมพ์นวน) sindawan.p@ldd.mail.go.th
105 นายภาณุมาส  อำพาศ phanumat.a@ldd.mail.go.th
106 นางสาวระพีพรรณ  วุฒิพันธุ์ rapeephan.w@ldd.mail.go.th
107 ว่าที่ร้อยตรีอรุณวตีรฐ์  อิ่มสมบัติ aroonvatree.i@ldd.mail.go.th
108 จ่าสิบเอกราชวัลย์  กันภัย ratchawan.k@ldd.mail.go.th
109 นางกุลวดี  ภาร์ดวาจ kulwadd.b@ldd.mail.go.th
110 นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร chunphen.l@ldd.mail.go.th
111 นางดวงพร  เจตน์วิริยานนท์ duangporn.j@ldd.mail.go.th
112 นายศรัณย์นพ   อินทเสน saranyanope.i@ldd.mail.go.th
113 นางอรอุมา   ยิ้มแต้ onuma.y@ldd.mail.go.th
114 นางสาวพรรณพิศ   บ่วงนาวา phanphit.b@ldd.mail.go.th
115 นางปัทมา   เชษฐสุรกุล pattama.c@ldd.mail.go.th
116 นางนิยมพร  ภารัตนวงศ์ niyomporn.p@ldd.mail.go.th
117 นางจุฬาลักษณ์   สุทธิรอด chulalak.s@ldd.mail.go.th
118 นายนคร   เกิดยินดี nakon.g@ldd.mail.go.th
119 นางปวีณา   แสงเดือน paweena.s@ldd.mail.go.th
120 นางสาววนิดา  พานิกร vanida.p@ldd.mail.go.th
121 นายสุรสิทธิ์  ซาวคำเขต surasit.s@ldd.mail.go.th
122 นายสุรชัย  สุวรรณชาติ surachai.s@ldd.mail.go.th
123 นางปิ่นเพชร  ดีล้อม(บุญสุข) pinpetch.d@ldd.mail.go.th
124 นางพรพนา   โพธินาม pornpana.p@ldd.mail.go.th
125 นางปราณี   สีหบัณฑ์ pranee.s@ldd.mail.go.th
126 นางอุษา  จักราช(เกลาฉีด) usa.k@ldd.mail.go.th
127 นายศักดา  จันทร์แก้ว sakda.j@ldd.mail.go.th
128 นายสุนทร   รัชฎาวงษ์ suntorn.r@ldd.mail.go.th
129 นายสมศักดิ์  สระแก้ว somsak.s@ldd.mail.go.th
130 นายเศกสิน  ศรีใส saksin.s@ldd.mail.go.th
131 นายอับดุลเลาะ  หะยีหะเต็ง abdulloh.h@ldd.mail.go.th
132 นางสาวบรรเจิดลักษณ์  จินตฤทธิ์ bunjirtluk.j@ldd.mail.go.th
133 นายเกษมสุข  ศรีแย้ม kasemsuk.s@ldd.mail.go.th
134 นางบุศกร  ทวีคูณ busakorn.t@ldd.mail.go.th
135 นายโสฬส   แซ่ลิ้ม solod.s@ldd.mail.go.th
136 นางอโนชา   เทพสุภรณ์กุล anocha.t@ldd.mail.go.th
137 นางนิสา   มีแสง nisa.m@ldd.mail.go.th
138 นายเมธิน  ศิริวงศ์ methin.s@ldd.mail.go.th
139 นายอัมพร   พวงพวา amporn.p@ldd.mail.go.th
140 นายฉัตรชัย   ชินวรสิริวัฒน์ chatchai.c@ldd.mail.go.th
141 นางสมจิตต์  ก๋าติ๊บ somjit.k@ldd.mail.go.th
142 นายประยุทธ  วิไลวรรณ prayuth.w@ldd.mail.go.th
143 นางสาวเสาวนีย์   ประจันศรี saowanee.p@ldd.mail.go.th
144 นางสุธารา  ยินดีรส sutara.y@ldd.mail.go.th
145 นางกัญญาภัค  ทองจันทร์ kanyapak.t@ldd.mail.go.th
146 นางสุภรณ์   คณิตทวีกุล suporn.k@ldd.mail.go.th
147 นางสาวกัญจน์รัชต์   ลชิตาวงศ์ kanjarat.l@ldd.mail.go.th
148 นางสาวฤดี   โคตรชารี rudee.k@ldd.mail.go.th
149 นางสาววรรณพร  พลแสง wannaporn.p@ldd.mail.go.th
150 นางรุจิสา  บุญประสิทธิ์พร rujisa.b@ldd.mail.go.th
151 นายรัตนชาติ  ช่วยบุดดา rattanachart.c@ldd.mail.go.th
152 นายจิราวุฒิ   เวียงวงษ์งาม jirawut.w@ldd.mail.go.th
153 นางสาวหทัยรัตน์  พิชัยณรงค์ hathairat.p@ldd.mail.go.th
154 นางสาวชนิดา  จรัญวรพรรณ chanida.c@ldd.mail.go.th
155 นายสุรเชษฐ์   นาราภัทร์+B134 surachet.n@ldd.mail.go.th
156 นางวรางคณา  สงวนพงษ์ varangkana.s@ldd.mail.go.th
157 นางสาวภัคจิรา    หนูมโน pukjira.n@ldd.mail.go.th
158 นายจตุรงค์   ละออพันธ์สกุล chaturong.l@ldd.mail.go.th
159 นายวัลลพ   พงษ์ราศรี wallop.p@ldd.mail.go.th
160 นายบุญยืน   ปานรัตน์ boonyuen.p@ldd.mail.go.th
161 นางสาวณัฏฐิรา   สวัสดิรัตน์ natthira.s@ldd.mail.go.th
162 นางกาญจนา  ชื่นพิชัย kanjana.c@ldd.mail.go.th
163 นายสามารถ  สร้อยทอง samart.s@ldd.mail.go.th
164 นางสาวสุมิตรา  วัฒนา sumitra.w@ldd.mail.go.th
165 นางสาวรุ่งนภา   ตะวันรอน roongnapa.t@ldd.mail.go.th
166 นายอัธยะ   พินจงสกุลดิษฐ attaya.p@ldd.mail.go.th
167 นางสาวสยาม  ไชยทิพย์ sayarm.c@ldd.mail.go.th
168 นายพยับ   ชีชนะ payab.c@ldd.mail.go.th
169 นางอรสา   มหัทธนากร orsa.m@ldd.mail.go.th
170 จ่าสิบเอกรชต  ใจประสาท ratchata.j@ldd.mail.go.th
171 นายวิภูพัฒน์   สถิตยุทธการ vipupat.s@ldd.mail.go.th
172 นายทวนทอง  ปาลศิลป์ thounthong.p@ldd.mail.go.th
173 นายชัยยศ   สุกิจชาญยุทธ chaiyot.s@ldd.mail.go.th
174 นายสุรพล  สมชัยขจรเดช suraphon.s@ldd.mail.go.th
175 นายมนตรี  ฟั่นเพ็ง montri.f@ldd.mail.go.th
176 นายพิทักษ์พงษ์  ธีระวงศ์ pitakpong.t@ldd.mail.go.th
177 นายขันติ  วรรธนะพินทุ kanti.w@ldd.mail.go.th
178 นายสมบูรณ์  ศิริวัฒนา sompoon.s@ldd.mail.go.th
179 นายมงคล  เมนกูล mongkol.m@ldd.mail.go.th
180 นายไพฑูรย์  หยกอุบล phaitoon.y@ldd.mail.go.th
181 นายขจร  ฤกษ์ดี kajohn.r@ldd.mail.go.th
182 นายบรรหาร  กิจเกตุ bunhan.g@ldd.mail.go.th
183 นางรังษิยา  พุทธสุวรรณ rangsiya.p@ldd.mail.go.th
184 นางสาวอุษา  ทวีแสง usa.t@ldd.mail.go.th
185 นางเกษร  สวนศรี kaesorn.s@ldd.mail.go.th
186 นางตุลญา  จงสกุล tunlaya.j@ldd.mail.go.th
187 นางสาวกัลยาณี  นิโครธานนท์ kanlayanee.n@ldd.mail.go.th
188 นางจิตตนันท์  ตามสมัคร jittanun.t@ldd.mail.go.th
189 นางวาศินี   สพันธุพงศ์ wasinee.s@ldd.mail.go.th
190 นางสาวนวลจรัส  เพิ่มมงคล nuancharas.p@ldd.mail.go.th
191 นายชวลิต  ชูวงศ์ chavalit.c@ldd.mail.go.th
192 นายสุจิตร  เนตรศิริ sujit.n@ldd.mail.go.th
193 นายวีระพล  ด่านศิริชัยสวัสดิ์ werapon.d@ldd.mail.go.th
194 นายสุธรรม  ตันติวณิชชานนท์ sutham.t@ldd.mail.go.th
195 นายพงษ์เทพ  เนติวรานนท์ pongtep.n@ldd.mail.go.th
196 นายสมบัติ  ศิริจานุสรณ์ sompat.s@ldd.mail.go.th
197 นายอุดม  วิภาสไพสิฐ udom.w@ldd.mail.go.th
198 นายสนิท  ทั่งทอง sanit.t@ldd.mail.go.th
199 นายสมพงษ์  ภู่อภิสิทธิ์ sompong.p@ldd.mail.go.th