( สำเนา )
ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาไถพรวนดิน
 

          จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาไถพรวนดิน    จำนวน  3,000  ไร่

 ในพื้นที่  อำเภอเมือง  อำเภอปากพนัง  อำเภอหัวไทร อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช    ราคากลางของงานในการสอบราคา   เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  1,110,000.00  บาท  ( หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนดดังต่อไปนี้   

 

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                         

1. เป็นผู้ประกอบอาชีพในการรับจ้างประเภทที่ทางราชการต้องการตามประกาศสอบราคาจ้าง

2.      ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                   ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ   ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันประกาศสอบราคา หรือได้เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ 

                                      . เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสถานีพัฒนาที่ดิน นครศรีธรรมราช
                

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ๑๗๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ๑๗๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ldd.go.th , www.gprocurement .go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๕๓๓๗ ๘๐๘๘ ในวันและเวลาราชการ

 
                    ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔                    
 
 
 

(นาย ถวิล มั่งนุ้ย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย นิคม ตัณฑวิรุฬห์)
       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔
 โดย นาย นิคม ตัณฑวิรุฬห์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส