( สำเนา ) 
ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 

               ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่โครงการพระราชดำริ (ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรบ้านสวนอำแพง จำนวน 3 แปลง)ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔  ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๓ รายนั้น
               คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน  ราย ดังนี้

               ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัดหจก.วสุพลสร้างทรัพย์
               ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัดหจก.นิทัศน์รุ่งเรืองเจริญกิจ
               ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัดหจก.ว.ธีรชัยก่อสร้าง
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

 
 
 

(นางสุวรรณา หงษ์ทอง)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว ฤทัย ลูมา)
       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
 โดย นาย ประสิทธิ์ สงนุ้ย ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ