( สำเนา )
ประกาศจังหวัดตราด
เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ
 

          จังหวัดตราดมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ ตามรายการ ดังนี้

1.  แกลบดำ                                                                    จำนวน  50,000 กิโลกรัม                                               
2.  แกลบดิบ                                                                    จำนวน 50,000  กิโลกรัม                                               3.  มูลวัว                                                                           จำนวน  60,000  กิโลกรัม

4.  รำละเอียด                                                                   จำนวน    2,000  กิโลกรัม

5.  ถังพลาสติกพร้อมฝาปิดขนาดบรรจุ 200 ลิตร       จำนวน       42   ถัง
(พร้อมพ่นตราสัญลักษณ์กรมพัฒนาที่ดินและข้อความใต้สัญลักษณ์ตามเอกสารแนบท้าย)
6.  ถังพลาสติกพร้อมฝาปิดขนาดบรรจุ 120 ลิตร       จำนวน        42   ถัง
(พร้อมพ่นตราสัญลักษณ์กรมพัฒนาที่ดินและข้อความใต้สัญลักษณ์ตามเอกสารแนบท้าย)
7.  ถังพลาสติกพร้อมฝาปิดขนาดบรรจุ 50 ลิตร            จำนวน        42  ถัง

(พร้อมพ่นตราสัญลักษณ์กรมพัฒนาที่ดินและข้อความใต้สัญลักษณ์ตามเอกสารแนบท้าย)
8.  ผ้ายางคลุมกองปุ๋ย (ขนาด 3
X30 เมตร) สีดำ             จำนวน       10   ม้วน

9.  กากน้ำตาลบรรจุแกลลอนละ 20 ก.ก.                         จำนวน      250  แกลลอน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   . ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดตราด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานธุรการ สถานีพัฒนาที่ดินตราด ๖๕ หมู่ ๘ ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานธุรการ สถานีพัฒนาที่ดินตราด ๖๕ หมู่ ๘ ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.ldd.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๙๕๙-๙๓๑๔ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

 
 
 

(นาย สรรเสริญ เจริญศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย นิรันดร ทังสฤดี)
       ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔
 โดย นาย นิรันดร ทังสฤดี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ