ภูมิสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
 
  หน้าหลัก > การจัดการดิน
     
  การจัดการดิน  แผนที่คำแนะนำการจัดการดินรายตำบล

 แผนที่คำแนะนำการจัดการดินรายตำบล
    เป็นแผนที่ที่แสดงเส้นขอบเขตดินตามกลุ่มชุดดิน พร้อมทั้งตารางข้อมูลหน่วยดินที่พบในพื้นที่ ชนิดพืชหลักที่ปลูก และคำแนะนำการจัดการดิน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำขึ้น เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน สำหรับการจัดการดิน และปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมตามศักยภาพของดินต่อไป...