ภูมิสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
 
  หน้าหลัก > การจัดการดิน
     
  การจัดการดิน  แผนที่คำแนะนำการจัดการดินรายตำบล

 แผนที่คำแนะนำการจัดการดินรายตำบล
    เป็นแผนที่ที่แสดงเส้นขอบเขตดินตามกลุ่มชุดดิน พร้อมทั้งตารางข้อมูลหน่วยดินที่พบในพื้นที่ ชนิดพืชหลักที่ปลูก และคำแนะนำการจัดการดิน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำขึ้น เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน สำหรับการจัดการดิน และปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมตามศักยภาพของดินต่อไป...
   
โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง

 โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง
  ดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาโดยกระบวนการทางธรรมชาติ ทำให้ดินมีคุณสมบัติหลากหลายแตกต่างกันไปตามปัจจัยการกำเนิดดิน ความแตกต่างในด้านคุณสมบัติของดินนั้นถูกนำมาใช้ในการจำแนกดินออกเป็นชุดดินต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามคุณสมบัติของดินนั้นจะมีค่าเป็นช่วง หรือเป็นค่าในเชิงคุณภาพ ทำให้ดินในชุดเดียวกันก็มีความแตกต่างกันได้