ภูมิสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
 
  หน้าหลัก >
     
  ภาพถ่ายออร์โธสี  


 
      การบริการทางแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
ข้อมูลรูปถ่ายทางอากาศสี มาตราส่วน ๑ : ๒๕,๐๐๐ และไดอาโฟซิทีฟ รูปถ่ายทางอากาศสีเชิงเลขมาตราส่วน ๑ : ๒๕,๐๐๐ แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และมาตราส่วน ๑ : ๒๕,๐๐๐ ข้อมูลหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน จุดบังคับภาพถ่าย แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) ข้อมูลเส้นชั้นความสูง (Contour) ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางออร์โธสีเชิงเลขแบบ Hard Copy และแผนที่ทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ส่วนเทคโนโลยีการบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน
โทรศัพท์ : 0-2579-0986, โทรสาร : 0-2579-7590, Call Center 1760 ต่อโทรศัพท์ภายใน 2125