ภูมิสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
 
  หน้าหลัก > รวมโปรแกรมภูมิสารสนเทศกรมพัฒนาที่ดิน > SoilMan :ระบบสนับสนุนการจัดการดินปัญหาในประเทศไทย
     
  SoilMan :ระบบสนับสนุนการจัดการดินปัญหาในประเทศไทย  

 
Soilview

SoilMan :
ระบบสนับสนุนการจัดการดินปัญหาในประเทศไทย


SoilMan SoilMan


  
แนวคิดในการพัฒนาระบบ ระบบ Soil Man 1.0 ได้รับการออกแบบสำหรับผู้ใช้ 2 ประเภทคือ
(1) ผู้ใช้ทั่วไปที่อาจเป็นนักวิชาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม นักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในหน่วยงานรัฐและเอกชน ตลอดจนเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจในปัญหาทรัพยากรดินในประเทศไทย ผู้ใช้กลุ่มนี้มี ความต้องการใช้ระบบในลักษณะต่อไปนี้

       • เรียกดูทรัพยากรดินที่เป็นปัญหาโดยกำเนิดในรูปของข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่ เพื่อดูการกระจายของแต่ละประเภท
         ปัญหาของที่ดิน
       • สืบค้นปัญหาของดินเมื่อใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรที่เฉพาะเจาะจง
       • มีทางเลือกในการแก้ไขปัญหาดินเมื่อใช้ในการปลูกพืชที่ต้องการ

(2) นักวิชาการและนักวางแผนการใช้ที่ดินในกรมพัฒนาที่ดิน ผู้ใช้กลุ่มนี้นอกจากจะต้องการระบบ สนับสนุนการจัดการดินที่มีปัญหาดังผู้ใช้กลุ่มแรกแล้ว ยังต้องการระบบที่มีความสามารถดังนี้
       • อำนวยความสะดวกในการระบุพื้นที่ขยายผลเทคโนโลยีการจัดการดินปัญหาที่กรมพัฒนาที่ดินได้ทำการวิจัยและ
         ทดสอบว่าได้ผลดี ไปในพื้นที่คล้ายคลึงกันในแง่ ทรัพยากรดินและประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
       • นอกจากกำหนดพื้นที่เป้าหมายตามขอบเขตการปกครอง ลุ่มน้ำ และระวางแผนที่ แล้วยังสามารถกำหนดตามพื้นที่ใน
         เขตความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขตและจังหวัด และยังสามารถกำหนดพื้นที่เป้าหมายเองโดยการดิจิไทซ์
         หน้าจอภาพ
       • มีรายละเอียดคำแนะนำการจัดการดินในเชิงวิชาการที่ง่ายต่อการถ่ายทอดให้ เกษตรกรและผู้ใช้นำไปปฏิบัติ
       • สามารถสรุปพื้นที่เกิดปัญหาทรัพยากรดินตามรายพืชที่ต้องการในพื้นที่เป้าหมาย เป็นตารางและแผนที่ขนาดต่างๆ
ดังนั้น SoilMan จึงได้รับการพัฒนาให้ทำงานในระบบ ArcView GIS โดยมีองค์ประกอบ สำคัญ 3 ส่วน คือ

          (1) ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
          (2) ฐานข้อมูลอรรถาธิบาย
          (3) ระบบเรียกใช้งานและโต้ตอบกับผู้ใช้

  • ข้อมูลเชิงพื้นที่
  • ข้อมูลอรรถาธิบาย
  • การติดตั้งระบบ
  • เลือกพื้นที่
  • การจัดการดินปัญหา
  • แหล่งที่มาของฐานข้อมูล
  • การสร้างและพิมพ์แผนที่


SoilMan

ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
       1. กลุ่มชุดดิน นำมาจากชั้นข้อมูลเชิงพื้นที่ของระบบ SoilView 2.0 (ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผล ผลิต, 2542) โดยนำเข้าจากแผนที่ดินมาตราส่วน 1:50,000
       2. การใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินที่จัดทำโดยกองวางแผนการ ใช้ที่ดินซึ่งจำแนกและปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2544 โดยใช้ข้อมูลระยะไกลแล้วแปลงเป็นแผนที่การ ใช้ประโยชน์ที่ดินมาตราส่วน 1:50,000 ได้ทำการตรวจสอบและแก้ไขขอบเขตของหน่วยแผนที่การ ใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกันโดยเฉพาะบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัด เพื่อให้สามารถนำมา เชื่อมกันได้สนิทในกรณีที่พื้นที่เป้าหมายเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตต่างๆ หรือกรณีพื้นที่เป้าหมายเป็นลุ่มน้ำหรือภาค
       3. เขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร เป็นชั้นข้อมูลที่ได้จากกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งนำเข้าในมาตราส่วน 1:50,000
       4. ชั้นข้อมูลอื่น ประกอบด้วยชั้นข้อมูลถนน ทางน้ำ หมู่บ้าน ขอบเขตการปกครอง วัด โรงเรียน ขอบเขตลุ่มน้ำ ชั้นข้อมูลเหล่านี้ได้รับการพัฒนาและใช้งานแล้วในโครงการพัฒนาฐาน ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินระยะที่ 3
       5. หน่วยแผนที่ (mu***) เป็นหน่วยแผนที่ที่ได้จากการซ้อนทับชั้นข้อมูลกลุ่มชุดดินกับชั้น ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
    

แหล่งที่มาของฐานข้อมูล