Site 4 (http://mccweb.agri.cmu.ac.th/dinlanna/)
 

* ดินล้านนา ระบบภูมิสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินบนอินเตอร์เน็ต

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดทำระบบเรียกใช้ระบบสารสนเทศดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินบนอินเตอร์เน็ตของดินล้านนา (บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน) เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ที่ต้องการสืบค้นข้อมูลเชิงพื้นที่เกี่ยวกับดิน และปัญหาของดิน ในกลุ่ม จังหวัดล้านนาในภาคเหนือตอนบน และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย แสดงกลุ่มชุดดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัญหาการใช้และแสดงทางเลือกในการจัดการดิน ในรูปของ GIS Web

   
Site 3 (http://www.GisSite3.ldd.go.th)
 

* ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน 75 จังหวัด

พัฒนาโดยโปรแกรม ArcIMS ให้บริการ ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน 75 จังหวัดของประเทศไทย แสดงแผนที่กลุ่มชุดดินรายจังหวัด อำเภอ ตำบล และความเหมาะสมในการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ รวมทั้งข้อจำกัด พร้อมทั้งสามารถแสดงเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร ในรูปของ GIS Web

 
* แผนที่แสดงพื้นที่ประสบภัยคลื่นยักษ์ถล่ม 6 จังหวัด ภาคใต้
( เพื่อความสมบูรณ์ของภาพ ควรปรับหน้าจอให้เป็น 1024 x 768 pixels )
   
Site 2 (http://GisSite2.ldd.go.th)
 
 
 
 
  แผนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจระดับจังหวัด
   
Site 1 (http://GisSite1.ldd.go.th)
    
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักงานพัฒนาที่ดิน
         ประกอบด้วยระบบข้อมูลดิน ระบบสนับสนุนการกำหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ ระบบเรียกใช้ข้อมูลชะล้างพังทะลายดิน ระบบฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 (http://giswebr02.ldd.go.th)
    ประกอบด้วยพื้นที่จังหวัด ชลบุรี , สระแก้ว , ฉะเชิงเทรา , ระยอง , จันทบุรี , ตราด , ปราจีนบุรี
 
 
     
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 (http://giswebr03.ldd.go.th/lddweb/)
    ประกอบด้วยพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ , อุดรธานี
 
 
     
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 (http://giswebr04.ldd.go.th/lddweb/)
    ประกอบด้วยพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี นครพนม ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ
 
 
     
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 (http://giswebr05.ldd.go.th/lddweb/)
    ประกอบด้วยพื้นที่จังหวัด ขอนแก่น , มหาสารคาม , กาฬสินธุ์ , สกลนคร , หนองคาย, หนองบัวลำภู , อุดรธานี
 
 
     
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 (http://giswebr06.ldd.go.th/lddweb/)
    ประกอบด้วยพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ , ลำปาง, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน
 
 
     
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 (http://giswebr07.ldd.go.th/lddweb/)
    ประกอบด้วยพื้นที่จังหวัด น่าน , พะเยา , แพร่ , เชียงราย
 
 
     
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 (http://giswebr08.ldd.go.th/)
    ประกอบด้วยพื้นที่จังหวัด พิษณุโลก , เพชรบูรณ์, พิจิตร, อุตรดิตถ์, เลย
 
 
     
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 (http://giswebr09.ldd.go.th/)
    ประกอบด้วยพื้นที่จังหวัด นครสวรรค์ , ตาก , กำแพงเพชร , อุทัยธานี , สุโขทัย
 
 
     
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 (http://giswebr011.ldd.go.th/)
    ประกอบด้วยพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา นครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ ภูเก็ต
 
 
     
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 (http://giswebr12.ldd.go.th/lddweb/)
    ประกอบด้วยพื้นที่จังหวัด สงขลา , ตรัง , พัทลุง , สตูล , ยะลา , นราธิวาส , ปัตตานี
 
 
     
    การจัดการดินและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงราย
       โครงการนำร่องการนำข้อมูลแผนที่มาประกอบกับข้อมูลตารางแสดงความเหมาะสมของดินกับ
พืชเศรษฐกิจ โดยรวมตัวอย่าง 5 อำเภอนำร่องในจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย อ.เมือง ,อ.เชียงแสน ,
อ.เวียงชัย, อ.เชียงของ, อ.เทิง