นายสมควร ณ ลำปาง
Mr. Somkuan Na Lumpang
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8  (พิษณุโลก)

โทร. 055-241020
E-mail
: r08_1@ldd.go.th

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8  มีอำนาจหน้าที่
 
ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา
ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่
รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา
ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
อัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 แบ่งงานภายในออกเป็น 5  กลุ่ม   ดังนี้
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร.
055-321259 
E-mail :
r08_2@ldd.go.th 
กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
โทร.
055-321253 
E-mail :
r08_3@ldd.go.th 
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
โทร.
055-321253 
E-mail :
r08_4@ldd.go.th 
กลุ่มสำรวจและทำแผนที่
โทร.
055-321253 
E-mail :
r08_5@ldd.go.th 
กลุ่มวิเคราะห์ดิน
โทร.
055-321253 
E-mail :
r08_6@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินที่รับผิดชอบ จำนวน 5 สถานี ดังนี้
 
- สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร - สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก
- สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ - สถานีพัฒนาที่ดินเลย
- สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์