นายชาติชาย ประสาระวัน
Mr. Chatchai Prasarawon
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการ 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
(นครราชสีมา)
โทร. 044-371716

E-mail
: r03_1@ldd.go.th

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  มีอำนาจหน้าที่
 
ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา
ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่
รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา
ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
อัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 แบ่งงานภายในออกเป็น   5 กลุ่ม    ดังนี้
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร.
044-371354 ต่อ 15 
E-mail :
r03_2@ldd.go.th 
กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
โทร.
044-371394 ต่อ 16 
E-mail :
r03_3@ldd.go.th 
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
โทร.
044-371354 ต่อ 17 
E-mail :
r03_4@ldd.go.th 
กลุ่มสำรวจและทำแผนที่
โทร.
044-371354 ต่อ 18 
E-mail :
r03_5@ldd.go.th 
กลุ่มวิเคราะห์ดิน
โทร.
044-371354 ต่อ 20 
E-mail :
r03_6@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินที่รับผิดชอบ จำนวน 4 สถานี ดังนี้
 
- สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ - สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
- สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ - สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์