นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข
Mr. Korkiat Junpungsuk
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
(ชลบุรี)
โทร. 038-351410
E-mail :
r02_1@ldd.go.th

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 มีอำนาจหน้าที่
 
ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา
ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่
รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา
ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 แบ่งงานภายในออกเป็น  5  กลุ่ม   ดังนี้
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร.
038-351409 ต่อ 15 
E-mail :
r02_2@ldd.go.th 
กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
โทร.
038-352410 ต่อ 13 
E-mail :
r02_3@ldd.go.th 
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
โทร.
038-351408 
E-mail :
r02_4@ldd.go.th 
กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
โทร.
038-351409 ต่อ 16 
E-mail :
r02_5@ldd.go.th 
กลุ่มวิเคราะห์ดิน
โทร.
 
E-mail :
r02_6@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินที่รับผิดชอบ จำนวน 7 สถานี ดังนี้
 
- สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา - สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
- สถานีพัฒนาที่ดินระยอง - สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว
- สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี - สถานีพัฒนาที่ดินตราด
- ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน
.. อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี