นายศรจิตร ศรีณรงค์
Mr.Sornjit Srinarong
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (ปทุมธานี)

โทร. 0-2577-3370
E-mail : r01_1@ldd.go.th

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 มีอำนาจหน้าที่
 
ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา
ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่
รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา
ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
อัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 แบ่งงานภายในออกเป็น 5 กลุ่ม  ดังนี้
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร.
0-2577-3371
E-mail :
r01_2@ldd.go.th
กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
โทร.
0-2577-3372
E-mail :
r01_3@ldd.go.th
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
โทร.
0-2577-3373
E-mail :
r01_4@ldd.go.th
กลุ่มสำรวจและทำแผนที่
โทร.
0-2577-5427
E-mail :
r01_5@ldd.go.th
กลุ่มวิเคราะห์ดิน
โทร.
0-2577-5052-3
E-mail :
r01_6@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินที่รับผิดชอบ จำนวน 13 สถานี ดังนี้
 
- สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี - สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
- สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท - สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
- สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม - สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี
- สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี - สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
- สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ - สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี
- สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี - สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
- สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา