ชื่อ              นายศิริพงษ์   อินทรมงคล
ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการสำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน

โทร.             0-2579-5122
E-mail :      osl_1@ldd.go.th

สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน มีอำนาจหน้าที่
 
   • ศึกษา กำหนด จำแนก ทำแผนที่ดิน วางแผนการใช้ที่ดินตามมาตรฐานที่ดินที่กำหนดและกำหนดเขตการใช้ที่ดิน
   • ศึกษา วิจัย สมบัติ และคุณภาพของดิน ที่มีต่อการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร การวางแผนที่ดิน และ กำหนดเขตการใช้ที่ดิน
   • วินิจฉัยความเหมาะสมของดิน คุณภาพของดิน และจัดทำระบบข้อมูลดิน
   • ติดตามสถานการณ์สภาพการใช้ที่ดิน และวิเคราะห์ผลกระทบด้านต่างๆ
   • ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน แบ่งงานภายในออกเป็น 9 ฝ่าย  ดังนี้
 
   • ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.0-2579-1192 E-mail : osl_2@ldd.go.th
   • ส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน โทร. 0-2579-1938 E-mail : osl_3@ldd.go.th
   • ส่วนสำรวจและจำแนกดิน โทร. 0-2941-2054 E-mail : osl_4@ldd.go.th
   • ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน โทร.0-2579-1409 E-mail : osl_5@ldd.go.th
   • ส่วนเศรษฐกิจที่ดิน โทร. 0-2579-1438  E-mail : osl_6@ldd.go.th
   • ส่วนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน โทร. 0-2579-3063 E-mail : osl_7@ldd.go.th
   • ส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 1 โทร. 0-2579-1099  E-mail : osl_8@ldd.go.th
   • ส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 2 โทร. 0-2561-7589  E-mail : osl_10@ldd.go.th
   • ส่วนวางแผนทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาที่ดิน