นายสมโสถติ์  ดำเนินงาม
Mr. Somsot Dumnoenngam
ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการ
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
โทร
. 0-2941-2924
E-mail : ord_1@ldd.go.th

กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน มีอำนาจหน้าที่
 
ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน วิธีการ
ป้องกันและแก้ไขความเสื่อมโทรมของที่ดิน จัดทำรูปแบบการพัฒนาที่ดิน และการจัดการที่ดินในพื้นที่
เกษตรกรรมเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ติดตามผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อดินและน้ำ ประเมินความเสียหายจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและน้ำ พัฒนาการกักเก็บคาร์บอนด้วยระบบการปลูกพืช รวมทั้งวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดินเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อน
รวมรวม ศึกษา และวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาที่ดิน
สร้างเครือข่ายหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดินและในด้านอื่นๆ
จัดทำฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การจัดการที่ดินเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน การพัฒนาที่ดินและภูมิปัญญาท้องถิ่น หมอดินอาสา และเครือข่ายด้วยระบบสารสนเทศ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
อัตรากำลังของกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
 
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน แบ่งงานภายในออกเป็น 10 กลุ่ม   ดังนี้
 
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
โทร.
0-2579-1753
E-mail :
 -
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม 
โทร.
0-2561-4513
E-mail :
ord_2@ldd.go.th 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว 
โทร.
0-2579-7562
E-mail :
ord_5@ldd.go.th 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเสื่อมโทรม 
โทร.
0-2579-1103
E-mail :
ord_8@ldd.go.th 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตร 
โทร.
0-2579-0461
E-mail :
ord_3@ldd.go.th 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบำรุงดิน 
โทร.
0-2561-4516
E-mail :
ord_6@ldd.go.th 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการจัดการดิน 
โทร.
0-2562-5113
E-mail :
 -
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อนทางการเกษตร
โทร.
0-2579-1803
E-mail :
  -
กลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือข่าย
โทร.
0-2579-5214
E-mail :
  -
ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร.
044-756-962-3
E-mail :
  -