สำนักงานเลขานุการกรม
 

 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
-
ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
-
ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
-
ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานนิติกรรมและสัญญา งานที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
-
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของกรม
-
ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน
-
ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
-
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 แบ่งงานภายในออกเป็น 6 กลุ่มคือ
-
กลุ่มสารบรรณ
-
กลุ่มนิติการ
-
กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ
-
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
-
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน
-
งานพิพิธภัณฑ์ดิน
 
 
กองการเจ้าหน้าที่
 

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
-
บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงานของกรม
-
ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของกรม
-
ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
แบ่งงานภายในออกเป็น 8 กลุ่มคือ
-
ฝ่ายบริหารทั่วไป
-
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
-
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
-
กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
-
กลุ่มพัฒนาบุคคล
-
กลุ่มวินัย
-
กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
-
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 
 
กองคลัง
 

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
-
ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การบริหารงบประมาณ  การพัสด ุอาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม
-
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
แบ่งงานภายในออกเป็น 8 กลุ่มคือ
-
ฝ่ายบริหารทั่วไป
-
กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
-
กลุ่มการเงิน
-
กลุ่มงบประมาณ
-
กลุ่มบัญชี
-
กลุ่มพัสดุ
-
กลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ
-
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
 
 
กองแผนงาน
 

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
-
จัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงาน และงบประมาณของกรม ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของ
กระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
-
ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานวิจัย รวมทั้งประสานงาน จัดทำทะเบียนวิจัยและรวบรวมผลงานวิจัยของกรม
-
ติดต่อและประสานงานกับองค์การ หรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้าน
การพัฒนาที่ดิน รวมทั้งการจัดประชุม และเจรจาตามที่ได้รับ มอบหมาย
-
พัฒนาระบบมาตรฐานงานของกรม และติดตามการดำเนินงาน
-
ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
แบ่งงานภายในออกเป็น 8 กลุ่มคือ
-
ฝ่ายบริหารทั่วไป
-
กลุ่มแผนงาน
-
กลุ่มโครงการพิเศษ
-
กลุ่มติดตามและประเมินผล
-
กลุ่มระบบงานวิจัย
-
กลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ
-
กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน
-
กลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย
 
 
ศูนย์สารสนเทศ
 

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
-
จัดทำแผนแม่บทระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน
-
ศึกษา และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ จัดวางระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารข้อมูลของกรม
-
เป็นศูนย์บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านดินของกระทรวง และเป็นศูนย์ฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศทางเกษตร
-
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
แบ่งงานภายในออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
-
ฝ่ายบริหารทั่วไป
-
กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล
-
กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
-
กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ
-
กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศ
 
 
สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
-
สำรวจ วิเคราะห์ และจัดทำแผนที่ถือครองที่ดินอย่างละเอียด เพื่อจัดทำสำมะโนที่ดินด้านเกษตรกรรม
-
ปรับปรุง ผลิต และให้บริการแผนที่ภาพถ่ายและข้อมูลทางแผนที่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ
-
วิเคราะห์ และตรวจสอบที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร เขตเขา ภูเขา และพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินร้อยละ 35 รวมทั้งปรัปบรุงแผนที่จำแนกที่ดินโดยใช้แผนที่ภาพถ่ายเป็นแผนที่ฐาน
-
ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและการทำแผนที่ เพื่อการกำหนดมาตรฐานการสำรวจ และการทำแผนที่
-
สำรวจ ตรวจสอบ ดูแลรักษา และซ่อมแซม โครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดินของกรม
-
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
แบ่งงานภายในออกเป็น 7 กลุ่มคือ
-
ฝ่ายบริหารทั่วไป
-
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
-
กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี
-
กลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน
-
กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 1
-
กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 2
-
กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 3
 
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
-
ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน วิธีการป้องกันและแก้ไขความเสื่อมโทรมของที่ดิน จัดทำรูปแบบการพัฒนาที่ดิน และการจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
-
ติดตามผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อดินและน้ำ ประเมินความเสียหายจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและน้ำ พัฒนาการกักเก็บคาร์บอนด้วยระบบการปลูกพืช รวมทั้งวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อน
-
รวบรวม ศึกษา และวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาที่ดิน
-
สร้างเครือข่ายหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อรอบรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดินและในด้านอื่น ๆ
-
จัดทำฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การจัดการที่ดินเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน การพัฒนาที่ดินและภูมิปัญญาท้องถิ่น หมอดินอาสา และเครือข่ายด้วยระบบสารสนเทศ
-
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
-
ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
แบ่งงานภายในออกเป็น 10 กลุ่มคือ
-
ฝ่ายบริหารทั่วไป
-
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตร
-
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบำรุงดิน
-
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม
-
 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว
-
 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเสื่อมโทรม
-
 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการจัดการดิน
-
 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อน
-
 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
-
 กลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือข่าย
 
 
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
-
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และตรวจสอบดิน น้ำ ปุ๋ย พืช สิ่งปรับปรุงดินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน
-
กำหนดมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน
-
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร
-
ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
แบ่งงานภายในออกเป็น 8 กลุ่มคือ
-
ฝ่ายบริหารทั่วไป
-
กลุ่มวิจัยเคมีดิน
-
กลุ่มวิจัยกายภาพดิน
-
กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน
-
กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน
-
กลุ่มวิเคราะห์ วิจัย พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน
-
กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน
-
กลุ่มวิทยบริการ
 
 
สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
-
ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยวิศวกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อพัฒนาและกำหนดรูปแบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้วิธีทางวิศวกรรม  
-
กำหนดมาตรฐานการสำรวจ การออกแบบ และก่อสร้างทางวิศวกรรม 
-
ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อวางแผนและออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้วิธีทางวิศวกรรม
-
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาโครงสร้างดิน โดยใช้วิธีทางวิศวกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินอย่างยั่งยืน  
-
วางแผน สำรวจ ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างงานแหล่งน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ด้วยมาตรการวิธีกล และงานทางด้านสถาปัตยกรรม 
-
วางแผน ควบคุม กำกับ ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะของกรม 
-
ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  
แบ่งงานภายในออกเป็น 8 กลุ่มคือ
-
ฝ่ายบริหารทั่วไป
-
กลุ่มวิศวกรรมและเทคโนโลยี
-
กลุ่มสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม
-
กลุ่มมาตรฐานการสำรวจออกแบบการพัฒนาที่ดินด้านวิศวกรรม
-
กลุ่มวางโครงการ
-
ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ 1
-
ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ 2
-
กลุ่มเครื่องกล
 
 
สำนักสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
-
 ศึกษา สำรวจ จำแนก วิเคราะห์และวิจัยทรัพยากรดิน และจัดทำแผนที่ดินเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาพื้นที่
-
ศึกษา วิจัย สมบัติของดิน ความเหมาะสมของดิน วินิจฉัยคุณภาพของที่ดิน และกำลังการผลิตของดิน ติดตาม
การเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์และสมบัติของทรัพยากรดินในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ที่ดิน และพื้นที่
ประสบภัยพิบัติ  
-
กำหนดมาตรฐานการสำรวจจำแนกดิน พัฒนาระบบฐานข้อมูลดิน และประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ดิน 
-
ศึกษา พัฒนา เทคนิค วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านทรัพยากรดิน และให้บริการทางวิชาการ
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และประชาชน  
-
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
แบ่งงานภายในออกเป็น 7 กลุ่มคือ
-
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
-
กลุ่มมาตรฐานการสำรวจจำแนกดิน 
-
กลุ่มสำรวจจำแนกดิน 
-
 กลุ่มวินิจฉัยคุณภาพและกำลังผลิตของดิน
-
กลุ่มพัฒนาการประยุกต์ใช้ข้อมูลแผนที่ดิน 
-
กลุ่มศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรดิน 
-
กลุ่มพัฒนาเทคนิคการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรดิน 
 
 
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
 

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
-
ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางดินด้านการปรับปรุงบำรุงดิน
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ควบคุมศัตรูพืช และรักษาสิ่งแวดล้อม
-
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ เป็นหน่วยงานผลิตและรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
-
วิจัยการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์
ในการจัดการวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต และผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อม
-
ศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
-
เป็นศูนย์กลางข้อมูลวิชาการ การจัดการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดินเพื่อการถ่ายทอด
และสร้างเครือข่ายการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร
-
ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
แบ่งงานภายในออกเป็น 5 กลุ่มคือ
-
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
-
กลุ่มวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์ทางการเกษตร
-
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อการจัดการอินทรียวัตถุ
-
กลุ่มวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์จัดการมลพิษทางดินและน้ำ
-
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย์ทางการเกษตร
 
 
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
-
 ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์วิจัยข้อมูลด้านกายภาพ ภาวะเศรษฐกิจสังคม สภาพการใช้ที่ดิน
นโยบาย และข้อกฏหมาย เพื่อวางแผนและกำหนดเขตการใช้ที่ดิน ตลอดจนการประสานแผน
เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
-
 ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายที่ดินของประเทศ นโยบายการใช้ที่ดินของรัฐ นโยบายด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการวางแผนการใช้ที่ดิน และติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดิน
-
 วิจัย พัฒนา และวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร
-
 ศึกษา สำรวจ จำแนก วิเคราะห์ จัดทำแผนที่และข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการ
พื้นที่ชุ่มน้ำ
-
 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
-
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
-
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
แบ่งงานภายในออกเป็น 7 กลุ่มคือ
-
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
-
กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน
-
กลุ่มเศรษฐกิจที่ดิน
-
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินที่ 1
-
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินที่ 2
-
กลุ่มวางแผนทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาที่ดิน
-
กลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร