สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
 
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี (10 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี
 
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี (10 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
 
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 
(2 ต้น)
 
 
สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ 
 
ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม
เขาชะงุ้ม 
 
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการ
พัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์
(หนองพลับ-กลัดหลวง)
 
ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดิน
ชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง
 
 
สรุปจำนวนต้นรวงผึ้ง รวมทั้งสิ้น
จำนวน 22 ต้น