กิจกรรมวันดินโลก ปี 2561
หัวข้อ ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ : Be the Solution to Soil Pollution
กิจกรรมงานวันดินโลก จัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน
  แผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมวันดินโลก ปี 2561 ของกรมพัฒนาที่ดิน
  กิจกรรมงานวันดินโลก ปี 2561 ของกรมพัฒนาที่ดิน
  งาน "วันดินโลก รวมศาสตร์ของพ่อ เชื่อมต่อดินมีปัญหา น้อมนำวิถีราชา ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย"
     
รางวัลวันดินโลก 5 ธันวาคม (World Soil Award)
   
แผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมวันดินโลก ปี 2561 ของหน่วยงานต่างๆ
     
ระบบติดตามการดำเนินงานกิจกรรมเฉลิมฉลองวันดินโลก
 
   
คำอธิบายสัญลักษณ์
กิจกรรมงานวันดินโลก กรมพัฒนาที่ดิน
กิจกรรมปลูกปอเทือง กรมพัฒนาที่ดิน
  พื้นที่ที่ปลูกปอเทือง มีจำนวน 123 จุด คิดเป็น 3,930 ไร่
กิจกรรมงานวันดินโลกจากหน่วยงานอื่น
  มีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินกิจกรรมวันดินโลก ปี 2561
จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่
 
1.
กระทรวงคมนาคม
 
2.
กรมเจ้าท่า
 
3.
กระทรวงวิทยาศาสตร์
 
4.
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
5.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
6.
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 45 กิจกรรม
     
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Call Center : 1760