กิจกรรมวันดินโลก ปี 2561
หัวข้อ ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ Be the Solution to Soil Pollution
กิจกรรมงานวันดินโลก จัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน
  แผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมวันดินโลก ปี 2561 ของกรมพัฒนาที่ดิน
  กิจกรรมงานวันดินโลก ปี 2561 ของกรมพัฒนาที่ดิน
  งาน "วันดินโลก รวมศาสตร์ของพ่อ เชื่อมต่อดินมีปัญหา น้อมนำวิถีราชา ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย"
     
รางวัลวันดินโลก 5 ธันวาคม (World Soil Award)
   
แผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมวันดินโลก ปี 2561 ของหน่วยงานต่างๆ
     
ระบบติดตามการดำเนินงานกิจกรรมเฉลิมฉลองวันดินโลก
   

[คลิกที่รูปแผนที่เพื่อเข้าสู่ระบบ]
   
 
มีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินกิจกรรมวันดินโลก ปี 2561 จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่
 
1) กระทรวงคมนาคม
 
2) กรมเจ้าท่า
 
3) กระทรวงวิทยาศาสตร์
 
4) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
5) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 
6)สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 
กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 45 กิจกรรม
     
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Call Center : 1760