การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา   
ในงานวันดินโลกปี 2561
หัวข้อ "Be the Solution to Soil Pollution"
 
               กรมพัฒนาที่ดินตระหนักถึงบทบาทสำคัญของคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องรับผลของความเสื่อมโทรม และการปนเปื้อนของทรัพยากรดิน และตระหนักดีว่าการกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงสถานการณ์ของมลพิษทางดินที่กำลังเกิดขึ้น จะสามารถเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยหยุดยั้งภัยคุกคามนี้ ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดินจึงจัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับเยาวชนในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้เยาวชนเป็นสื่อกลางเรียกร้องให้ทุกภาคส่วน เกิดการตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหามลพิษทางดิน และหันมาเริ่มมองปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อแนวทางการจัดการมลพิษทางดินอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้วันดินโลก ปี 2561 เป็นวาระแห่งการร่วมมือเพื่อแก้ปัญหามลพิษทางดินอย่างแท้จริง
 
ประกาศผลการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา
หัวข้อ "Be the Solution to Soil Pollution"

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม "Lucy and friend" จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีม "Double M" จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รางวัลชมเชย มีจำนวน 3 ทีม ได้แก่

1) ทีม "Haris" จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2) ทีม "PSPK" จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
3) ทีม "GO UP" จากมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
   
รายละเอียดเพิ่มเติม
   
วีดีโอการถ่ายทอดสด การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา
ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
   
 
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Call Center : 1760