วันดินโลก


 

 
 
 
 

     เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทาน พระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สตีเฟน นอร์ตคลิฟฟ์ (Emeritus Professor Dr.Stephen Nortcliff) กรรมการบริหาร และอดีต เลขาธิการสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil-IUSS) พร้อมคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรางวัลนักวิทยาศสาตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) สดุดีพระเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช     
     "วันดินโลก (World Soil Day)" คือ วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันสำคัญ ที่นักปฐพีวิทยาทั่วโลก จะเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปี ซึ่งนักปฐพีวิทยาของไทย ทุกคนภาคภูมิใจ เนื่องจากวงการปฐพีวิทยานานาชาติ มีฉันทานุมัติเลือกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก

วันดินโลก
 


คำอธิบายสัญลักษณ์
กิจกรรมงานวันดินโลก กรมพัฒนาที่ดิน
กิจกรรมปลูกปอเทือง กรมพัฒนาที่ดิน
  พื้นที่ที่ปลูกปอเทือง มีจำนวน 128 จุด คิดเป็น 3,976 ไร่
กิจกรรมงานวันดินโลกจากหน่วยงานอื่น
  มีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินกิจกรรมวันดินโลก ปี 2561
จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่
 
1.
กระทรวงคมนาคม
 
2.
กรมเจ้าท่า
 
3.
กระทรวงวิทยาศาสตร์
 
4.
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
5.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
6.
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 45 กิจกรรม
 
 
แผ่นพับ 5 ธันวาคม วันดินโลก (World Soil Day 2018)
 
แผ่นพับ รางวัลดินโลก (World Soil Day 2018)
 
 
 
โปสเตอร์วันดินโลก 2562
 
โปสเตอร์นิทรรศการภายในงานวันดินโลก
 
 
 
เอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องดินของ FAO
 
เอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องดินและวันดินโลก
 
 
 
หนังสือ เรื่อง ดวงใจราษฎร์ปราชญ์แห่งดินฯ
 
หนังสือ เรื่อง ความรู้เรื่องดินสำหรับเยาวชน
 
   
 
 

กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Call Center : 1760