การประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา   
ในงานวันดินโลกปี 2561
หัวข้อ "ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ"
ระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2561
ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 
               กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดโครงการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” ขึ้น เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ได้มีส่วนร่วม ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ถึงปัญหามลพิษทางดินและถ่ายทอดเป็นภาพวาดเพื่อใช้เป็นสื่อกลางให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำและเกิดการตระหนักถึงความสำคัญของปัญหามลพิษทางดิน ที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้น เพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษทางดินร่วมกัน
 
ประกาศผลการประกวดวาดภาพ
หัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” เนื่องในโอกาสวันดินโลก ปี 2561 วันที่ 5-7 ธันวาคม 2561
ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
   
ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงกานต์ธิดา ปันนิตมัย จากโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายพิสิษฐ์ ชัยโยธา จากโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

รางวัลชมเชย มีจำนวน 3 คน ได้แก่

1) เด็กหญิงปาลิตา สุขสาลี จากโรงเรียนวีรสุนทร
2) เด็กหญิงพิชญา พันธุมาศ จากโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
3) เด็กชายภคิน ศิริเกษมสุข จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตคลองสามวา
   
ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายประสิทธิ์ สิงชิว จากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายธราธร จันทร์ขำ จากโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

รางวัลชมเชย มีจำนวน 3 คน ได้แก่

1) นายอัฐพล เหล่าประชา จากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
2) เด็กชายวรชัย แซ่ก๊วย จากโรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
3) เด็กหญิงสิริกร พึ่งโพสพ จากโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ  
หัวข้อ "ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ"
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนที่สถานที่ประกวดวาดภาพ
   
รายละเอียดเพิ่มเติม
   
โครงการประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ใบสมัคร การประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
   
 
 
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Call Center : 1760