การประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา   
ในงานวันดินโลกปี 2561
หัวข้อ "ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ"
ระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2561
ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 
               กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดโครงการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” ขึ้น เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ได้มีส่วนร่วม ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ถึงปัญหามลพิษทางดินและถ่ายทอดเป็นภาพวาดเพื่อใช้เป็นสื่อกลางให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำและเกิดการตระหนักถึงความสำคัญของปัญหามลพิษทางดิน ที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้น เพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษทางดินร่วมกัน
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
   
โครงการประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ใบสมัคร การประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
   
 
 
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Call Center : 1760