:: บริการสำหรับประชาชนทั่วไป
บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. กรมพัฒนาที่ดิน
 
-
สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สำหรับผลิตปุ๋ยหมัก
 
-
สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สำหรับผลิตน้ำหมักชีวภาพ
 
-
สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 จุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช
 
-
สารเร่ง พด.6 สำหรับผลิตสารบำบัดน้ำเสีย
 
-
สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 สำหรับผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช
 
-
จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 เพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดิน
 
-
จุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด.11
 
-
ปุ๋ยชีวภาพ พด.12
บริการกล้าหญ้าแฝก
บริการพืชปุ๋ยสด
-
ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม โสนอัฟริกัน ถั่วมะแฮะ
รายงานผลวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย
แจ้งความต้องการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แผนที่ความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืช
ระบบรับรองมาตรฐานสินค้า ประเภทปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
 
   


:: บริการสำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน     และประชาชน
บัญชี Stock วัสดุการเกษตร
ฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก
ระบบฐานข้อมูลหมอดินอาสา
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน กรมพัฒนาที่ดิน
   

:: บริการ Download โปรแกรม
โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง
:: บริการวิชาการพัฒนาที่ดิน
มหัศจรรย์ พด.
มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน
   
ความรู้ชุดดินไทย
ข้อมูลดินของประเทศไทย
ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน
ความรู้เรื่องดินสำหรับเยาวชน