แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
        แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
     


ประกาศแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
คำนำ
สารบัญ
พระปฐมบรมราชโองการ
ปฐมบท
สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
บทที่ 1_การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน์ฯ
บทที่ 2_ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยฯ์
บทที่ 3_ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
บทที่ 4_ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
บทที่ 5_ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพฯ
บทที่ 6_ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาล
บทที่ 7_การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ภาคผนวก _1_ แนวทางการลงทุนในช่วงแผนฯ 10
ภาคผนวก _2_ การพัฒนากฎหมายในแผน 10
ภาคผนวก _3_ การศึกษาวิจัย
   
สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐
   
 
แหล่งที่มา   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
หมายเหตุ : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติย้อนหลัง