ปีงบประมาณ 2558 - 2560
   
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
พ.ศ.2558 - 2560
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (Fundamental Level Version 2)
ภาพกิจกรรม PMQA ปี 2558
การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายงานการสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
 
 ปีงบประมาณ 2556
 
 ปีงบประมาณ 2555
 
 ปีงบประมาณ 2554
 
 ปีงบประมาณ 2553
 
ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ