ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2558 - 2560
  
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ พ.ศ.2558 - 2560
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (Fundamental Level Version 2)
ภาพกิจกรรม PMQA ปี 2558
การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายงานการสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
 ปีงบประมาณ 2556
 ปีงบประมาณ 2555
 ปีงบประมาณ 2554
 ปีงบประมาณ 2553
ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ