กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใน 3 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย

     1. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
          1) รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น
               ชื่อผลงาน "จุลินทรีย์เพื่อควบคุมโรครากเน่าและแมลงศัตรูพืช"
               หน่วยงาน กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 (สพด.ชุมพร)


          2) รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับด
               ชื่อผลงาน "การพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน : หมู่บ้านนอแล ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่"
               หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง


          3) รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับด
               ชื่อผลงาน "ชุดตรวจสอบดินภาคสนามสู่การปรับปรุงคุณภาพดินอย่างรวดเร็วและลดต้นทุน"
               หน่วยงาน สำนักวิทยาศาตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน


     2. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
          หมวด 4 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้
          ( IT + การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การ + การจัดการความรู้ KM )
                หน่วยงาน รองอธิบดีด้านวิชาการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
                ผชช.กาญจนา ชื่นพิชัย ผชช.สถิระ อุดมศรี ผชช.จุฬาลักษณ์ สุทธิรอด
                และคณะทำงาน PMQA ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง


     3. รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
           รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
           ชื่อผลงาน "โครงการบริหารจัดการเครือข่ายหมอดินอาสาแบบมีส่วนร่วม เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก"
           หน่วยงาน กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 (สพด.ศรีษะเกษ)