เอกสารทางวิชาการเผยแพร่
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

 

 

มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ
มาตรการวิธีกล
     การไพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ
     การยกร่องปิดหัวท้าย
     การยกร่องตามแนวระดับ
     การยกร่องน้ำไปตามแนวระดับ
     การยกแปลงและขุดร่องไปตามแนวระดับ
     การสร้างคันดิน
     คันดินรับน้ำรูปครึ่งวงกลมและรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
     คันดินเบนน้ำ
     ขั้นบันไดดิน
     ขั้นบันไดดินสำหรับไม้ผล
     กำแพงหิน
     คูรับน้ำรอบเขา
     ฐานปลูกไม้ผลเฉพาะต้น
     คันชลอความเร็วของน้ำ
     ทางระบายน้ำ
     สิ่งก่อสร้างชลอความเร็วของน้ำในทางระบายน้ำ
     บ่อดักตะกอน
     บ่อน้ำในไร่นา
     ถนนเชื่อมโยงในไร่นา
     ทางลำเลียงในไร่นา
     การไถพรวนดินล่าง
     การปลูกพืชโดยไม่ไถพรวน
     การไถพรวนน้อยครั้ง
มาตรการวิธีพืช
     การปลูกพืชคลุมดิน
     การคลุมดิน
     การปลูกพืชปุ๋ยสด
     การปลูกพืชสลับเป็นแถบ
     การปลูกพืชหมุนเวียน
     การปลูกพืชแซม
     การปลูกพืชเหลื่อมฤดู
     การปลูกพืชระหว่างแถบไม้พุ่มบำรุงดิน
     คันซากพืช
     แถบหญ้าเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
     การปลูกหญ้าเพื่อรักษาคูรับน้ำรอบเขา
     การปลูกหญ้าเพื่อบำรุงรักษาเชิงลาดด้านนอกของขั้นบันไดดิน
     ไม้บังลม
บรรณานุกรม

เรื่องเต็ม