เอกสารทางวิชาการเผยแพร่
การชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย

 

คำนำ วัตถุประสงค์ การประเมินการสูญเสียดิน
แนวทางการดำเนินงาน

วิธีการดำเนินการ
   การประเมินค่าปัจจัยการชะล้างพังทลายของฝน
   การประเมินค่าปัจจัยความคงทนต่อการถูกชะล้างพังทลายของดิน
   การประเมินค่าปัจจัยความลาดชันของพื้นที่
   การประเมินค่าปัจจัยการจัดการพืช
   การประเมินค่าปัจจัยการปฏิบัติป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
   การคำนวณค่าการสูญเสียดิน
   การจัดชั้นความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน


ผลการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
เอกสารอ้างอิง
เรื่องเต็ม