ปี พ.ศ.2523-2549

การใช้และการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารของพืชคลุมบางชนิดในดินชุดกำแพงแสนและมาบบอน
การทดลองพืชตระกูลหญ้าและตระกูลถั่วบางชนิดเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในดินเหมืองแร่เก่า
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินและผลผลิตของพืชหลังการเติมสารอินทรีย์วัตถุชนิดต่าง ๆ ลงไปในดิน
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินและผลผลิตของพืชหลังการเติมอินทรียวัตถุชนิดต่าง ๆ และปุ๋ยเคมีชนิดเดียวกันลงไปในดิน
การศึกษาการคลุมดินของทาวน์สวิลล์สไตโลในช่วงเวลาการปลูกต่าง ๆ กัน (ศูนย์พัฒนาที่ดินชลบุรี)
การศึกษาการคลุมดินของทาวน์สวิลล์สไตโลในช่วงเวลาการปลูกต่าง ๆ กัน (ศูนย์พัฒนาที่ดินนครปฐม)
การศึกษาการจัดปลูกพืชที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและผลผลิตของมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึกษาการใช้น้ำของพืชไร่และพืชผัก (จังหวัดนครพนม)
การศึกษาการใช้น้ำของพืชไร่และพืชผัก (จังหวัดนครราชสีมา)
การศึกษาการใช้น้ำของพืชไร่และพืชผัก (จังหวัดเพชรบูรณ์)
การศึกษาการถูกชะล้างของดินบางชนิด
การศึกษาการถูกชะล้างของดินบางชนิดที่เกิดจากความยาวของพื้นที่ลาดเทต่าง ๆ กัน
การศึกษาการให้น้ำแบบหยดกับสตรอเบอรี่ในดินชุดหนองมด
การศึกษาการให้น้ำพืชแบบหยดกับข้าวโพดหวานในดินชุดวังชมพู
การศึกษาการให้น้ำพืชแบบหยดกับน้อยหน่าออสเตรเลียตั้งแต่เริ่มปลูกในชุดดินปากช่อง
การศึกษาการให้น้ำพืชแบบหยดกับมะขามหวานตั้งแต่เริ่มปลูกในชุดดินวังชมพู
การศึกษาเกี่ยวกับการถูกชะล้างของดินบางชนิด ขั้นตอนที่ 1 : ปัจจัยเกี่ยวกับความยาวของพื้นที่ลาดเทที่มีต่ออัตราการสูญเสียดิน
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการให้น้ำแบบร่องในการปลูกพืชโดยการเตรียมดินแบบไถพรวนและไม่ไถพรวน
การศึกษาผลตอบสนองของปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิตของหญ้าผสมถั่ว (ดินชุดโคราช)
การศึกษาผลตอบสนองของปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิตของหญ้าผสมถั่ว (ดินชุดมาบบอน)
การศึกษาผลผลิตและคุณค่าทางด้านอนุรักษ์ดินของพืชหญ้าและถั่วบางชนิดในดินบางแห่งของประเทศไทย (ดินชุดกระบี่)
การศึกษาผลผลิตและคุณค่าทางด้านอนุรักษ์ดินของพืชหญ้าและพืชถั่วบางชนิดในดินบางแห่งของประเทศไทย  (ดินชุดมาบบอน จังหวัดระยอง)
การศึกษาผลผลิตและคุณค่าทางด้านอนุรักษ์ดินของพืชหญ้าและพืชถั่วบางชนิดในดินบางแห่งของประเทศไทย  (ดินชุดหนองมด จังหวัดตาก)
การศึกษาผลผลิตและคุณค่าทางด้านอนุรักษ์ดินของพืชหญ้าและพืชถั่วบางชนิดในดินบางแห่งของประเทศไทย (ดินชุดน้ำพอง จังหวัดมหาสารคาม)
การศึกษาผลผลิตและคุณค่าทางด้านอนุรักษ์ดินของพืชหญ้าและพืชถั่วบางชนิดในดินบางแห่งของประเทศไทย (ดินชุดวาริน จังหวัดนครพนม)
การศึกษาระยะเวลาปลูกที่เหมาะสมระหว่างข้าวโพด-ถั่วลิสง และข้าวโพด-ถั่วเขียวสำหรับการปลูกพืชระบบอนุรักษ์
การศึกษาวิธีการและอัตราส่วนของพืชตระกูลถั่วที่ใช้คลุมดินปราบหญ้าคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึกษาสมการสูญเสียดินสากลในประเทศไทย ตอนที่ 1 การศึกษาการสูญเสียดินที่เกิดจากการปลูกพืชระบบต่างกัน
การศึกษาอัตราการใช้วัตถุคลุมดินเพื่อป้องกันการชะล้างดินบนพื้นที่ลาดชัน
การศึกษาอิทธิพลของสไตโลที่มีต่อผลผลิตของพืชเศรษฐกิจบางชนิด (จังหวัดนครพนม)
การศึกษาอิทธิพลของสไตโลที่มีต่อผลผลิตของพืชเศรษฐกิจบางชนิด (จังหวัดระยอง)
ผลของระยะเวลาการตัดที่มีต่อผลผลิตของหญ้าและหญ้าผสมถั่ว
ศึกษาการใช้พืชคลุมบางชนิดสองข้างทางหลวงในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ศึกษาการไถพรวนแบบน้อยครั้งที่สุด ขั้นตอน 1 ศึกษาความสัมพันธ์ของดินน้ำและพืชบนพื้นที่ระหว่างแถวที่มีการจัดการต่อระบบการไถพรวนแบบน้อยครั้งที่สุด
ศึกษาอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเวอราโนเพื่อปราบวัชพืช ตอนที่ 1 หญ้าคา
ศึกษาอัตราที่เหมาะสมของเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วบางชนิดเพื่อการคลุมดิน
ศึกษาอัตราที่เหมาะสมของเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วบางชนิดเพื่อการคลุมดิน (จังหวัดเชียงใหม่)
อิทธิพลของวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำที่มีต่อการสูญเสียดิน
การศึกษาการถูกชะล้างของดินบางชนิด
การศึกษาการถูกชะล้างของดินบางชนิดที่เกิดจากความยาวของพื้นที่ลาดต่าง ๆ กัน
อิทธิพลของวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำที่มีต่อการสูญเสียดิน
การศึกษาหาระยะห่างระหว่างคันดินในดินชนิดต่าง ๆ
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินและผลผลิตของพืชหลังการเติมอินทรียวัตถุชนิดต่าง ๆ และปุ๋ยเคมีชนิดเดียวกันลงไปในดิน
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินและผลผลิตของพืชหลังการเติมสารอินทรียวัตถุชนิดต่าง ๆ ลงไปในดิน
การศึกษาสมการสูญเสียดินสากลในประเทศไทย ตอนที่ 1 การศึกษาการสูญเสียดินที่เกิดจากการปลูกพืชระบบต่างกัน
การศึกษาสมการสูญเสียดินสากลในประเทศไทย ตอนที่ 1 การศึกษาการสูญเสียดินที่เกิดจากการปลูกพืชระบบต่างกัน
การศึกษาการใช้น้ำของพืชไร่และพืชผัก
การศึกษาการให้น้ำพืชแบบหยดกับสตรอเบอรี่ในดินชุดหนองมด
การศึกษาการให้น้ำพืชแบบหยดกับกะหล่ำปลีในดินชุดปากช่อง
การศึกษาการให้น้ำพืชแบบหยดกับข้าวโพดหวานในดินชุดวังชมพู
การศึกษาเวลาของการให้น้ำแบบร่องเว้นร่องสำหรับการปลูกข้าวโพดในดินชุดหนองมด
การศึกษาการให้น้ำพืชแบบหยดกับไม้ผลตั้งแต่เริ่มปลูกในดินชุดปากช่อง
การศึกษาการให้น้ำพืชแบบหยดกับไม้ผลตั้งแต่เริ่มปลูกในดินชุดแม่ริม
อิทธิพลของการให้น้ำแบบหยดต่อจำนวนต้นและผลผลิตของข้าวโพดหวาน
การศึกษาอิทธิพลของสไตโลที่มีต่อผลผลิตของพืชเศรษฐกิจบางชนิด
การศึกษาระยะเวลาปลูกที่เหมาะสมระหว่างข้าวโพด-ถั่วลิสง และข้าวโพด-ถั่วเขียว สำหรับการปลูกพืชระบบอนุรักษ์
ศึกษาพืชคลุมบางชนิดที่ปลูกในสวนยางพารา
การศึกษาวิธีการเตรียมดินและอัตราส่วนของพืชตระกูลถั่วคลุมดินปราบหญ้าคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศึกษาอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ถัวเวอราโนเพื่อปราบวัชพืช ตอนที่ 1 หญ้าคา
การศึกษาพันธุ์หญ้าบางชนิดที่ปลูกในสวนมะม่วงหิมพานต์ ตอนที่ 1 การศึกษาพันธุ์หญ้าที่ทนต่อสภาพร่มเงาในสวนมะม่วงหิมพานต์ในดินชุดโคราช
การศึกษาความเหมาะสมของพันธุ์หญ้าและถั่วบางชนิดบนไหล่คันดิน อ่างเก็บน้ำในไร่นา
การศึกษาความเหมาะสมของพันธุ์หญ้าและถั่วบางชนิดบนไหล่คันดินอ่างเก็บน้ำไร่นา
การประเมินค่าการเจริญเติบโตของหญ้าบางชนิดสำหรับทางน้ำไหลในดินร่วนทราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึกษาพืชคลุมดินบางชนิดที่ปลูกในสวนผลไม้ ตอนที่ 1 มะขามหวาน
การทดสอบหาอัตราการลดลงและผลิตได้ของน้ำใต้ดินระดับตื้นโดยใช้ท่อกรองต่างชนิดกัน
การประเมินค่าการเจริญเติบโตของหญ้าบางชนิดสำหรับทางน้ำไหลในดินร่วนทรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึกษาการถูกชะล้างของดินบางชนิด
การศึกษาการให้น้ำน้อยหน่าออสเตรเลียแบบหยดตั้งแต่เริ่มปลูกในดินชุดปากช่อง
การศึกษาการให้น้ำพืชแบบหยดกับข้าวโพดหวานและมะเขือเทศในดินชุดน้ำพอง
การศึกษาการให้น้ำมะขามหวานพันธุ์สีทองแบบหยดตั้งแต่เริ่มปลูกในดินชุดแม่ริม
การศึกษาความเหมาะสมของพันธุ์หญ้าและถั่วคลุมดินบริเวณไหล่คันดิน อ่างเก็บน้ำในไร่นา
การศึกษาดรรชนีการชะล้างของฝนในประเทศไทย
การศึกษาปริมาณน้ำสำหรับการให้น้ำแบบหยดแก่มะเขือเทศและข้าวโพดหวานที่ปลูกในดินเค็ม
การศึกษาพันธุ์หญ้าบางชนิดที่ปลูกในสวนมะม่วงหิมพานต์ ตอนที่ 1 การศึกษาพันธุ์หญ้าที่ทนต่อร่มเงาในสวนมะม่วงหินมพานต์ในดินชุดโคราช
การศึกษาพืชคลุมดินบางชนิดที่ปลูกในสวนผลไม้ ตอนที่ 1 มะขามหวาน
ศึกษาพืชคลุมดินบางชนิดที่ปลูกในสวนยางพารา
การศึกษาวิธีการเตรียมดินและอัตราส่วนของพืชตระกูลถั่วคลุมดินปราบหญ้าคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึกษาสมการสูญเสียดินสากลในประเทศไทย ตอนที่ 1 การศึกษาการสูญเสียดินที่เกิดจากการปลูกพืชระบบต่าง ๆ กัน
ศึกษาอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเวอราโน เพื่อปราบวัชพืช ตอนที่ 1 หญ้าคา
ศึกษาอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเวอราโนเพี่อใช้ปลูกคลุมดินบนสองข้างทางหลวง
การศึกษาอิทธิพลของสไตโลที่มีผลต่อผลผลิตของพืชเศรษฐกิจบางชนิด
ผลของเวลาเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้าบาเฮีย
ศึกษาอัตราเมล็ดและปุ๋ยฟอสเฟตที่มีผลต่อการคลุมดินของถั่วเวอราโน
ศึกษาวิธีการปลูกและระยะเวลาการตัดที่มีอิทธิพลต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพของปอเทืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. ดินชุดยโสธร
อัตราเมล็ดที่เหมาะสมของพืชปุ๋ยสดปอเทืองสำหรับดินนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึกษาการถูกชะล้างของดินบางชนิด
การศึกษาการถูกชะล้างของดินบางชนิด
การศึกษาการถูกชะล้างของดินบางชนิด
การศึกษาดรรชนีการชะล้างของฝนในประเทศไทย
การศึกษาสมการสูญเสียดินสากลในประเทศไทยตอนที่ 1 การศึกษาการสูญเสียที่เกิดจากการปลูกพืชระบบต่าง ๆ กัน
การศึกษาสมการสูญเสียดินสากลในประเทศไทยตอนที่ 1 การศึกษาการสูญเสียที่เกิดจากการปลูกพืชระบบต่าง ๆ กัน
การศึกษาหาระยะห่างระหว่างคันดินในดินชนิดต่าง ๆ
ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดการดินที่มีผลต่ออัตราการชะล้างพังทลายของดินชุดเพชรบูรณ์
การศึกษาจำนวนและระยะของหัวปล่อยน้ำจากโคนต้นเงาะในการให้น้ำแบบหยดใน ชุดดินน้ำกระจาย
การศึกษาปริมาณการให้น้ำแบบหยดกับมะนาวในชุดดินโคราช ศูนย์พัฒนาที่ดินอุดรธานี
การศึกษาปริมาณการให้น้ำแบบหยดกับมะนาวในชุดดินโคราช ศูนย์พัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
การศึกษาปริมาณการให้น้ำแบบหยดกับส้มเขียวหวานในชุดดินแม่ริม
ช่วงเวลาการแบ่งใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสำหรับสตรอเบอรี่โดยระบบการให้น้ำแบบหยด
ศึกษาการให้น้ำแบบหยดกับมะขามหวานในดินชุดน้ำพอง
อิทธิพลของการให้น้ำแบบหยดต่อจำนวนต้นและผลผลิตของข้าวโพดหวาน
การเจริญเติบโตของถั่วคาโลโปโกเนี่ยม ซีรูเลี่ยม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การเปรียบเทียบพืชคลุมดินบางชนิดที่ปลูกในสวนมะม่วง
การศึกษาความเหมาะสมของพันธุ์หญ้าและถั่วคลุมดินบริเวณไหล่คันดินอ่างเก็บน้ำในไร่นา
การศึกษาความเหมาะสมของหญ้าประเภทเตี้ยบางชนิดที่ปลูกคลุมดินบนพื้นที่ลาดเทในสวนไม้ผล
การศึกษาผลของระยะเวลาตัดที่มีต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้าบาเฮีย
การศึกษาพันธุ์หญ้าบางชนิดที่ปลูกในสวนมะม่วงหิมพานต์
การศึกษาพันธุ์หญ้าบางชนิดที่ปลูกในสวนมะม่วงหิมพานต์ตอนที่ 1 การศึกษาพันธุ์หญ้าที่ทนต่อสภาพร่มเงาในสวนมะม่วงหิมพานต์ในดินชุดโคราช
การศึกษาพืชคลุมดินบางชนิดที่ปลูกในสวนผลไม้ตอนที่ 1 มะขามหวาน
การศึกษาเวลาเก็บเกี่ยวเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้าบาเฮีย
การศึกษาเวลาปลูกที่เหมาะสมของปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดในนาน้ำฝน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึกษาอัตราส่วนผสมของพืชคลุมต่างชนิดที่ปลูกบนไหล่ทางหลวง
ศึกษาความคงทนต่อการถูกไฟไหม้ของพืชคลุมบางชนิด 1.ถั่วไซราโตร 2.ถั่วลาย
ศึกษาพืชคลุมบางชนิดที่ปลูกในสวนยางพารา
ศึกษาอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเวอราโนเพื่อปลูกคลุมดินบนสองไหล่ทาง
ศึกษาอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเวอราโนเพื่อปราบวัชพืช ตอนที่ 1 หญ้าคา
ศึกษาอัตราเมล็ดและปุ๋ยฟอสเฟตที่มีผลต่อการคลุมดินของถั่วเวอราโน
ศึกษาการปลูกและระยะเวลาการตัดที่มีอิทธิพลต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพของปอเทืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ดินชุดยโสธร
การศึกษาความแปรปรวนด้านความอุดมสมบรูณ์ของดินเพื่อการวางแผนการทดลองในศูนย์พัฒนาที่ดินต่าง ๆ
การศึกษาการถูกชะล้างของดินบางชนิด(1)
การศึกษาการถูกชะล้างของดินบางชนิด(2)
การศึกษาสมการการสูญเสียดินสากลในประเทศไทย ตอนที่ 1 การศึกษาการสูญเสียดินที่เกิดจากการปลูกพืชระบบต่างกัน
การศึกษาดัชนีการชะล้างของฝนในประเทศไทย
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดการดินที่มีผลต่ออัตราการชะล้างพังทลายของดินชุดเพชรบูรณ์
ผลของการสูญเสียหน้าดินของดินชุดต่าง ๆ ต่อผลผลิตพืชเศรษฐกิจบางชนิด
การทดลองใช้ดินทรายผสมซีเมนต์บรรจุกระสอบเพื่อสร้างอาคารควบคุมการเกิดร่องลึก
การศึกษาปริมาณการให้น้ำแบบหยดกับส้มเขียวหวาน ในดินชุดแม่ริม
การศึกษาปริมาณการให้น้ำแบบหยดกับมะนาวในดินชุดโคราช จังหวัดอุดรธานี
การศึกษาการให้น้ำแบบหยดกับมะนาวในดินชุดโคราช
การศึกษาการให้น้ำแบบหยดกับไม้ผลตั้งแต่แริ่มปลูกในดินชุดโคราช จังหวัดมหาสารคาม
ศึกษาพืชคลุมบางชนิดที่ปลูกในสวนยางพารา
ศึกษาอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเวอราโนเพื่อปราบวัชพืช ตอนที่ 1 หญ้าคา
การประเมินค่าการเจริญเติบโตของหญ้าบางชนิดสำหรับทางน้ำไหลในดินร่วนทรายภาคเหนือ
การศึกษาพืชคลุมดินบางชนิดที่ปลูกในสวนผลไม้ ตอนที่ 1 มะขามหวาน
ศึกษาอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเวอราโนเพื่อใช้ปลูกคลุมดินบนสองข้างทางหลวง
การศึกษาลักษณะของค้างเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชคลุมดินบางชนิดในภาคเหนือ
การศึกษาความเหมาะสมของหญ้าประเภทเตี้ยบางชนิดปลูกคลุมดินบนพื้นที่ลาดเทในสวนไม้ผล
ผลของการให้น้ำที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการผลิตเมล็ดของถั่วคุดซุในดินชุดน้ำพอง
การศึกษาเวลาปลูกที่เหมาะสมของปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดในนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การเจริญเติบโตของถั่วคาโลโปโกเนี่ยม ซีรูเลี่ยมในภาคตะวันออกของประเทศไทย
การเปรียบเทียบพืชคลุมดินบางชนิดที่ปลูกในสวนมะม่วง
การศึกษาความเหมาะสมของหญ้าประเภทเตี้ยบางชนิดปลูกคลุมดิน พื้นที่ลาดเทในสวนไม้ผล
การถูกชะล้างของดินบางชนิดและการศึกษาการสูญเสียดินที่เกิดจากการปลูกพืชระบบต่าง ๆ กันในจังหวัดลำปาง
การศึกษาสมการสูญเสียดินสากลในประเทศไทยตอนที่ 1 โครงการถูกชะล้างดินบางชนิดและการศึกษาการสูญเสียดินที่เกิดจากการปลูกพืชระบบต่าง ๆ กันในจังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาดรรชนีการชะล้างของฝนในประเทศไทย
ผลของการสูญเสียหน้าดินชุดต่าง ๆ ต่อผลผลิตพืชเศรษฐกิจบางชนิด
ผลของการสูญเสียหน้าดินชุดต่าง ๆ ต่อผลผลิตพืชเศรษฐกิจบางชนิด
อัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างพื้นที่ลาดเทต่อพื้นที่ราบรับน้ำของระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแบบขั้นบันได สำหรับการปลูกข้าวและพืฃไร่บางชนิด
ผลของการไถพรวนระบบอนุรักษ์ที่มีต่อการสูญเสียดินและน้ำและต่อผลผลิตพืชในดินชุดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก.ชุดดินยโสธร
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกถั่วแปยี โดยใช้วิธีการจัดการดินชุดปากช่องวิธีต่าง ๆ กัน
ศึกษาปริมาณการให้น้ำแบบหยดกับมะนาวในดินชุดโคราช
ช่วงเวลาการแบ่งใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสำหรับสตรอเบอรี่ โดยระบบการให้น้ำแบบหยด
อัตราปุ๋ยและจำนวนต้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวโพดหวาน โดยระบบการให้น้ำแบบหยด
ช่วงระยะห่างของการให้น้ำต่าง ๆ กัน ในการให้น้ำแบบร่องต่อผลผลิตมะเขือเทศหลังนาข้าว ในดินนาชุดร้อยเอ็ดเขตชลประทาน
ช่วงระยะห่างการให้น้ำ(ความถี่การให้น้ำ)ต่าง ๆ กันของการให้น้ำแบบร่องที่มีผลต่อผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนในดินนาชุดร้อยเอ็ด
การใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในการกำหนดช่วงต่าง ๆ ในการเพาะปลูก อ.เมือง จ.สกลนคร
การคาดคะเนการเกิดฝนทิ้งช่วงโดยการวิเคราะห์ข้อมูลน้ำฝนรายวัน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบแล้งของพืชในเขตเกษตรน้ำฝนของอำเภอต่าง ๆ จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาพันธุ์หญ้าบางชนิดที่ปลูกในสวนมะม่วงหิมพานต์ ตอนที่ 2 อิทธิพลของหญ้าบางชนิดผสมถั่วที่มีต่อการเจริญเติบโตของมะม่วงหิมพานต์ในดินชุดโคราช
การศึกษาระบบปลูกพืชโดยใช้ข้าวโพดหวานเป็นพืชหลักร่วมกับการจัดการบางอย่างเพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินในดินชุดโคราช
การปลูกพืชร่วมระหว่างข้าวฟ่างกับพืชตระกูลถั่วบางชนิดเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
การศึกษาหาชนิดพืชที่เหมาะสมเพื่อปลูกร่วมกับข้าวโพดในดินชุดน้ำพองและโคราช
การหาระยะปลูกระหว่างแถวของข้าวโพดที่เหมาะสมต่อการปลูกถั่วเขียวร่วมในดินชุดต่าง ๆ และสถานที่ต่าง ๆ กัน
ผลของการปลูกหญ้าชนิดต่าง ๆ และการปลูกหญ้าผสมถั่วโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีบนดินลูกรังต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดิน และการเจริญเติบโตของมะม่วงหิมพานต์
การศึกษาหาชนิดพืชที่เหมาะสมเพื่อปลูกร่วมกับข้าวโพดในดินชุดต่าง ๆ กัน และสถานที่ต่าง ๆ กัน (ในดินชุดกำแพงแสน)
การศึกษาหาชนิดพืชที่เหมาะสมเพื่อปลูกร่วมกับข้าวโพดในดินชุดห้างฉัตร
การศึกษาหาชนิดพืชที่เหมาะสมเพื่อปลูกร่วมกับข้าวโพดในดินชุดมาบบอน
การหาระยะปลูกระหว่างแถวของข้าวโพดที่เหมาะสมต่อการปลูกถั่วเขียวร่วมในดินชุดมาบบอน
การหาระยะปลูกระหว่างแถวของข้าวโพดที่เหมาะสมต่อการปลูกถั่วเขียวร่วมในดินชุดห้างฉัตร
การวางแผนอนุรักษ์ดินและน้ำแบบผสมผสานในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาม่วงโพรง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลการจัดระบบอนุรักษ์ลุ่มน้ำโดยทำคูเบนน้ำขอบเขาร่วมกับการจัดระบบการปลูกพืชผสมระหว่างกล้วยกับกาแฟในพื้นที่ลุ่มน้ำ ที่มีต่อพฤติกรรมทางอุทกวิทยา บ้านสะเดาะพง กิ่งอำเภอเขาค้อ
ศึกษาการจัดปลูกถั่วขอเป็นพืชคลุมและการผลิตเมล็ดพันธุ์ในไร่ข้าวโพด
ศึกษาการใช้แถวกระถินแถบหญ้าและแถบวัชพืชเพื่อปรับสภาพพื้นที่เป็นแนวขั้นบันไดดิน
การศึกษาหาผลผลิตและอัตราส่วนสมบูรณ์ของที่ดินที่ปลูกมันสำปะหลัง
อิทธิพลของขนาดและระยะห่างของคูน้ำต่อความชื้นของดินและผลผลิตพืชไร่บางชนิดในนาข้าว ดินชุดร้อยเอ็ด
ทดสอบการใช้ SP-model ในการประเมินค่าการสูญเสียดินและน้ำ
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการจัดทำคันดินเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
การศึกษาอัตราการสูญเสียดินในบริเวณปลูกแถวกระถินอัตราหนาแน่นต่าง ๆ กันแทนคันดิน
การศึกษาการไถแบบต่าง ๆ ที่มีต่อการสูญเสียดินและน้ำในดินชุดสันปาตองที่ปลูกถั่วลิสง
การปลูกสักเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ผลของการไถพรวนและใช้สารเคมีป้องกันวัชพืชต่อผลผลิตถั่วเขียวในเขตชลประทาน
โครงการศึกษาการสูญเสียดินโดยใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำแบบต่างๆ ในการปลูกข้าวโพด-ถั่วแดงหลวง บนพื้นที่สูงชัน
ศึกษาปริมาณความชื้นของดินที่สัมพันธุ์กับผลผลิตพืชและปริมาณการสูญเสียด ินในการปลูกข้าวโพด-ถั่วแดงหลวงเป็นแถบสลับกับแถบวัชพืชที่มีร่องรับน้ำบนที่สูง
ระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการใช้น้ำในการผลิตเมล็ดพันธุ์คาโลโบโกเนี่ยม ซีรูเลี่ยม
อิทธิพลของมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำต่าง ๆ ต่อปริมาณน้ำไหลบ่าการสูญเสียดินความชื้นของดินและผลผลิตมันสำปะหลังในดินชุดโคราช
ศึกษาประสิทธิภาพของการเตรียมดินแบบไถพรวนและไม่ไถพรวนดินร่วมกับมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำในการปลูกข้าวไร่บนที่สูง
การจัดการดินชุดชุมพวงเพื่อผลผลิตปอแก้วแบบยั่งยืน
เปรียบเทียบวิธีการไถพรวนที่มีผลต่อการสูญเสียดินบนพื้นที่ลาดชัน
เขตกรรมทางเลือกเพื่อผลผลิตมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
การวางระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในที่ราบ
ประสิทธิภาพของการการไถพรวนแต่น้อยร่วมกับมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำในการปลูกข้าวไร่บนที่สูง
การประเมินการชะล้างพังทลายของดินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น
การบริหารจัดการระบบการผลิตมันสัมปะหลังอย่างยั่งยืน