เอกสารเผยแพร่
ประมวลพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการปลูกหญ้าแฝก4

 สำเนาภาพขนาด A0

สนใจภาพโปสเตอร์ ขอรับได้ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการจัดการที่ดิน สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
โทร 0-2562-5100 ต่อ 2245 2244 2255 2253 หรือ 0-2579-1792 08-7812-9363
โทรสาร 0-2579-1562  E_mail : Ord_9@ldd.go.th