หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์/ภารกิจ โครงสร้างหน่วยงาน แผนผังเว็บไซต์ เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

  :.  คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  :.  การบริหารจัดการภาครัฐ
  :.  คะแนนผลการประเมิน
  :.  รางวัลผลการปฏิบัติงาน
  :.  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  :.  คลังความรู้ กพร.
  :.  ข่าวประชาสัมพันธ์

  :.  ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆรวมเว็บไซต์
หน่วยงานภายในกรม


  :.  กรมพัฒนาที่ดิน
    :.  กลุ่มตรวจสอบภายใน
    :.  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
    :.  
สำนักงานเลขานุการกรม
    :.  
กองการเจ้าหน้าที่์   
    :.  
กองคลัง
    :.
 สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนา
        ที่ดิน

    :.  กองแผนงาน
    :.  สำนักเทคโนโลยีการสำรวจ
        และทำแผนที่

    :.  ศูนย์สารสนเทศ
    :.  สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการ
        ที่ดิน

    :.  สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
        ที่ดิน

    :.  สำนักสำรวจดินและวิจัย
        ทรัพยากรดิน

    :.  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
    :.  กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

   :.
เว็บไซต์หน่วยงาน
ภายนอก

นางณัฐิยา หิรัญวัฒน์ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าแสดงความยิน...

Posted by กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน on 1 ตุลาคม 2015

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายสมปอง นิลพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวินิจฉัยคุณภาพและกำลังผลิตขอ...

Posted by กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน on 28 กันยายน 2015

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะ...

Posted by กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน on 20 สิงหาคม 2015

เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. พร้อม ผอ.สพบ.สป.กษ. และ ผอ.กพร. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพ...

Posted by กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน on 15 มิถุนายน 2015

ท่านรองกุลรัศมิ์ อนันตพงษ์สุข รองอธิบดีด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายสถาพร ใจอารีย์ ผอ.กสด. นายสมปอง นิลพันธ์ ผ...

Posted by กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน on 28 พฤษภาคม 2015

 

ข่าวอัพเดท
 


 

 


 

 

 

 

 

  หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/ภารกิจ | โครงสร้างหน่วยงาน | แผนผังเว็บไซต์ | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Public Sector Development Group Of Land Development Department, Bangkok