สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1       
 
สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี     
 
สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก      
 
สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี    
 
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม  
 
สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี        
 
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี    
 
สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง     
 
สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี    
 
สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท       
 
สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี     
 
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ    
 
สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา         
 
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพฯ