ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
 
 
 
 
สำนักงานเลขานุการกรม
 
 
กองคลัง 2 พ.ค. 57
 
 
 
 
+
 
 
 
 
   
   
+
กลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร
   
+
กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 10 เม.ย. 57
 
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  3 พ.ค. 56