เวลา ๑๖.๓๐ น. ลงทะเบียนผู้เกษียณอายุราชการและผู้เกษียณอายุราชการ
ก่อนกำหนด
  ผู้เกษียณอายุราชการฯ พร้อมทั้งแขกรับเชิญ พร้อมกันที่
ห้องประชุมกรมฯ ชั้น ๘ ห้อง ๘๐๑
   
เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐น. ประธานในพิธีเดินทางถึงห้องประชุม
  ประธานคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการฯ
(นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต) กล่าวรายงาน
  รำอวยพร
  Slide Multivision
  ประธานในพิธีมอบโล่และของที่ระลึก และ
  กล่าวคำอวยพรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
  ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวคำขอบคุณและอำลา
  รับประทานอาหาร ดนตรี และการแสดง
   
เวลา ๒๑.๐๐น. ปิดงาน