โปรแกรมป่าไม้ถาวร

                   โปรแกรมป่าไม้ถาวร ( Permanent Forest )   เป็นระบบโปรแกรม     ที่แสดงข้อมูลผลการจำแนกประเภทที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร  ตามมติคณะรัฐมนตรี  ในเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร   เฉพาะพื้นที่ป่าไม้ี่ที่ตกการสำรวจจำแนก ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 30 ล้านไร่ กระจายอยู่ใน 65 จังหวัด จำนวน 1,044 ป่า แสดงข้อมูลบนแผนที่ภูมิประเทศ    มาตราส่วน  1 : 50,000  สามารถแสดงรายละเอียดต่าง ๆ  เช่น แสดงเขตป่าไม้ถาวร  เขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตอุทยานแห่งชาติ พร้อมทั้งพื้นที่ที่ มติ ค.ร.ม. จำแนก เป็นที่ดินทำกินของราษฎร หรือ จำแนกเป็นป่าไม้ของชาติ ในการใช้ประโยชน์ สามารถสืบค้นตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น    ก่อนเลือกซื้อที่ดินว่าอยู่ใน หรือนอกเขตป่าไม้ถาวรในเบื้องต้น
 
องค์ประกอบของระบบ
  ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ได้แก่ ระวางแผนที่ ( map sheet ) มาตราส่วน 1 : 50,000
  ฐานข้อมูลอรรถาธิบาย เช่น ตารางรายชื่อป่าไม้ถาวร
  โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา คือ ภาษา Visual Basic 5.0
 
การทำงานของโปรแกรม
โปรแกรมระบบข้อมูลแผนที่ป่าไม้ถาวร
 
 
การสืบค้นข้อมูล     สามารถสืบค้นได้ 4 รูปแบบ คือ
  ชื่อป่าไม้ถาวร
  ระวางแผนที่  มาตราส่วน 1:50,000 
  ชื่อจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาที่ดิน  เขต  1 - 12  กรมพัฒนาที่ดิน
 
ตัวอย่างแผนที่ป่าไม้ถาวร
 
 
  คำอธิบายสัญลักษณ์ของแผนที่
  : แสดงเขตป่าไม้ถาวร
  : เขตป่าสงวนแห่งชาติ
  : เขตอุทยานแห่งชาติ
  : เขตจังหวัด
  : มติคณะกรรมการ พัฒนาที่ดิน   จำแนกออกให้ราษฎรทำกิน
  : มติคณะกรรมการ พัฒนาที่ดิน   จำแนกเป็นป่าไม้ถาวร
  : มติคณะกรรมการ พัฒนาที่ดิน   จำแนกเป็นป่าชุมชน
  : ที่ทำเลทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์สาธารณะ
 Land   Development   Department
2003 / 61   Phaholyothin Rd.   Chatuchak   Bangkok   10900    Thailand
Call : 66 - 2579 - 4132 - 40   or    66 - 2941 2131        www.ldd.go.th    or    www.gisservice.net
Copyright  2002    Land   Development   Department