หน้าหลักกรมพัฒนาที่ดิน

     หน้าแรก // ทำเนียบผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ทำเนียบผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง Chief Information Officer : CIO

 พ.ศ. 2541 - 2545 นายอรรถ สมร่าง
 พ.ศ. 2545 - 2546 นายไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ์
 พ.ศ. 2546 - 2547 นายสหัส นิลพันธุ์
 พ.ศ. 2547 - 2548 นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์
 พ.ศ. 2548 - 2550 นายอภิชาต จงสกุล
 พ.ศ. 2550 - 2553 นายเกษม ทองปาน
 พ.ศ. 2553 - 2554 นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต
 พ.ศ. 2554 - 2556 นายอนุสรณ์ จันทนโรจน์
 พ.ศ. 2556 - 2559 นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข
 พ.ศ. 2559 - 2560 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
 พ.ศ. 2560 นายปราโมทย์ ยาใจ (รักษาการ)
 พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
   
   
 
หน้าหลักกรมพัฒนาที่ดิน