หน้าแรก // ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง Chief Information Officer : CIO

 คำสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ 975/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
   
 อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรม (CIO กรม) ทำหน้าที่พิจารณา ดังนี้
1. บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม การจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการและการประสานแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของกระทรวง ปรับปรุงแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ
2. กำกับ ดูแลการดำเนินการตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ และการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย
3. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
4. เสนอแนะโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและบริการของส่วนราชการ
5. กำกับ ดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและการพัฒนาการใช้ให้มีประสิทธิภพเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า
6. ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) ของกระทรวงและกรมต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแลกเปลี่ยนหรือใช้ข้อมูลร่วมกัน

   
 
หน้าหลักกรมพัฒนาที่ดิน